Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

A Szövetségi Állandó Tanács Határozata a 2008-as parlamenti választások előkészítéséről és az előválasztások lebonyolításáról (2008. július 11.)

A Szövetségi Állandó Tanács, az RMDSZ Alapszabályzatának 89. és 93. cikke utolsó bekezdése és a Szövetségi Képviselők Tanácsa 2008. június 28-án elfogadott határozata alapján a következő HATÁROZATOT fogadja el:


HATÁROZAT

a 2008-es parlamenti választások előkészítéséről és az előválasztások lebonyolításáról


I. fejezet: Általános rendelkezések


1. cikk – (1) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban RMDSZ) a parlamenti választások előkészítését és az előválasztások lebonyolítását a következő alapelvek szerint szervezi meg: nyitottság, esélyegyenlőség, felkészültség és átláthatóság.

(2) A parlamenti választások előkészítésének és az előválasztásoknak a célja, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sikeresen szerepeljen a parlamenti választásokon és így a romániai magyarságnak erős, hatékony parlamenti képviselete jöjjön létre.

(3) Jelen határozat végrehajtása a Szövetségi Választási Bizottság (a továbbiakban SZVB), a Megyei Választási Bizottságok (a továbbiakban MVB), az Ügyvezető Elnökség, az Országos Kampánystáb, a területi és a helyi szervezetek és a Szövetségi Állandó Tanács (a továbbiakban SZÁT) feladata.

2. cikk – (1) Az előválasztások ütemterve a következő:

a) július 15-augusztus 3. között a Területi/Megyei Képviselők Tanácsa (a továbbiakban TKT) vagy a választmány kijelöli a Megyei Választási Bizottságot és meghatározza a megyei jelölőküldöttgyűléses előválasztások időpontját;

b) a TKT ülését követő 24 órán belül a területi szervezetek a sajtóban közzéteszik a jelölési felhívásokat;

c) a jelölési időszakban, augusztus 5–14. között az MVB-k átveszik a jelöléseket.

(2) a TKT vagy a választmány az (1) bekezdés a) pontja szerint elfogadott határozatában az augusztus 23-szeptember 8. közötti időszakra határozza meg a jelölő küldöttgyűlés időpontját.

3. cikk – (1) Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik az előválasztást megyei szinten tartják.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt megyékben a Megyei Egyeztető Tanács (a továbbiakban MET) gyakorolja a TKT vagy a választmány hatáskörét az előválasztásokkal kapcsolatban.

4. cikk – (1) Képviselőjelölt vagy szenátorjelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ-nek, illetve valamely társult szervezetnek, és a tisztségre az illető megye területén működő valamely helyi szervezet, a platformok vagy valamely társult szervezet jelöli. Az egyéni jelölés benyújtásához legkevesebb 200 RMDSZ-tag támogató aláírása szükséges. A szükséges aláírások számáról a TKT/MKT a 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint hozott határozatában dönt. A támogatóknak az illető megye valamely helyi szervezetéhez kell tartozniuk, és csak egy jelöltet támogathatnak aláírásukkal.

(2) Nem lehet jelölt az a személy, aki a 2008-es helyhatósági választásokon vagy annak eredményeként polgármesteri, alpolgármesteri, megyei tanácselnöki vagy alelnöki mandátumot szerzett. Indokolt esetben, a területi szervezet megkeresésére, a SZÁT felmentést adhat ezen előírás alól.

(3) A TKT vagy a választmány nem térhet el a jelen határozatban meghatározott jelölési feltételektől és nem szabhat meg újabb feltételeket.

5. cikk – (1) A jelölési határidő leteltéig, a jelöltek benyújtják pályázatukat az MVB-hoz. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát, egységes adatlapon, erről egységes számítógépes nyilvántartás készül (1. sz. melléklet);

b) a jelölt választási programját;

c) a jelölt politikai tevékenységéről szóló nyilatkozatot (1989 előtt és után), amelynek tartalmaznia kell a jelöltnek a hírszerző szolgálatokkal való együttműködését 1989 előtt és után (2. sz. melléklet);

d) az RMDSZ tagsági igazolvány másolatát;

e) a jelölt írásos nyilatkozatát, amelyben vállalja az RMDSZ programját (3. sz. melléklet);

f) a jelölt írásos megválasztása esetén az RMDSZ-mandátumából eredő, SZKT és a megyei szervezet által meghatározott pénzügyi kötelezettségeinek eleget tesz (4. sz. melléklet);

g) bizonylatot, amellyel igazolja, hogy előző mandátuma alatt eleget tett a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek;

h) előválasztási nyilatkozatot, amelyben a jelölt vállalja, hogy függetlenül az előválasztásokon elért eredménytől, nem indul más párt színeiben vagy függetlenként a 2008-as parlamenti választásokon (5. sz. melléklet);

i) a jelölt írásos nyilatkozatát, hogy melyik egyéni szavazókörzetben szeretné jelöltetni magát.

(2) Ugyanaz a személy nem indulhat képviselő- és szenátorjelöltként is.

(3) Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indultak a helyhatósági, parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem jelölhetők és nem választhatók. Indokolt esetben, a romániai magyar közösség érdekeit figyelembe véve a SZÁT felmentést adhat ezen bekezdés előírása alól.

(4) A hiányos, illetve az 6. cikkben megállapított kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot az MVB nem fogadhatja el.

(5) A román nyelv megfelelő szintű ismerete kötelező.

(6) A SZÁT ajánlja, hogy a jelöltek felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek és megfelelő szinten beszéljenek legalább egy nemzetközileg használt idegen nyelvet.

6. cikk – (1) A jelölteknek teljesíteniük kell az Alkotmány 37. cikke által megállapított megválaszthatósági feltételeket.

(2) Nem lehet jelölt az a személy, aki:

a) nem tagja az RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy területi szintű társult tagnak;

b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;

c) a parlamenti, európai parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet színeiben indult. Kivételt képez az 5. cikk (2) bekezdésben megjelölt személy.

(3) A jelentkezési kritériumok teljesítésének, illetve a kizáró jellegű feltételek meglétének ellenőrzése az MVB feladata.

7. cikk – (1) A jelölési határidőt követő 24 órán belül az MVB nyilvánosságra hozza a teljes pályázatot benyújtott jelöltek névsorát.

(2) A jelöltekkel kapcsolatosan a nyilvánosságra hozataltól számított 2 napon belül óvást lehet benyújtani az MVB-hoz.

(3) Óvni azokban az esetekben lehet, ha:

a) az MVB olyan pályázatot fogadott el, amely nem felel meg a 4. és a 6. cikk előírásainak;

b) az MVB a jelölt pályázatát nem fogadta el.

(4) Az MVB 24 órán belül dönt az óvás elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az óvás megvitatására kötelező meghívni az óvást benyújtó személyt illetve az érdekelt jelöltet.

(5) Az MVB döntése ellen, 24 órán belül fellebbezést lehet benyújtani a Szövetségi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban SZVB). A SZVB 2 napon belül dönt. A SZVB döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.

8. cikk – A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a 2008-as parlamenti választásokon az ország minden egyéni választókörzetében indít képviselőjelölteket és szenátorjelölteket. Azokban a Kárpátokon túli megyékben, ahol nincs RMDSZ szervezet, a 17. cikkben szabályozott eljárást kell alkalmazni.

II. fejezet: A jelöltek kiválasztása

9. cikk – (1) A képviselőjelölteket és a szenátorjelölteket az előválasztás napjára külön erre a célra összehívott megyei jelölő küldöttgyűlésen választják.

(2) A képviselőjelölteket és a szenátorjelölteket megválasztó jelölő küldöttgyűlés időpontját, napirendjét és helyét a TKT vagy a választmány határozza meg, a 2. cikkben előírt ütemtervnek megfelelően.

(3) A jelölő küldöttgyűlés a TKT által meghatározott számú küldöttből áll.

(4) Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik, a MET a küldöttek számát előzetesen leosztja területi szervezetekre. A küldöttgyűlésen a képviseleti normát a legutóbbi parlamenti választásokon az RMDSZ képviselőházi és szenátusi listáira leadott szavazatszám számtani középarányosa képezi.

10. cikk – (1) A jelölő küldöttgyűlés a küldöttek kétharmadának jelenlétében határozatképes.

(2) Amennyiben a meghirdetett kezdési időponttól számított két órán belül nincs meg a határozatképességhez szükséges jelenlét, vagy az ülés a jelenlét hiányában megszakad, legkésőbb két napon belül rendkívüli küldöttgyűlésre kerül sor.

(3) A rendkívüli küldöttgyűlés a küldöttek többségének jelenlétében határozatképes.

11. cikk – (1) A jelölő küldöttgyűlés a jelenlevő küldöttek mandátumának igazolásával kezdődik.

(2) A jelölő küldöttgyűlést az MVB elnöke vezeti.

(3) A jelöltek bemutatkozása után, a küldöttek titkosan szavaznak. A szavazás külön képviselőjelöltekre és szenátorjelöltekre történik. A szavazáshoz külön szavazólapokat kell készíteni a képviselőjelöltekre és külön a szenátorjelöltekre. A szavazás eredményeként kialakult sorrend alapján, a jelöltek írásos opcióját figyelembe véve, a SZÁT az illetékes Megyei Állandó Tanács/Megyei Egyeztető Tanács javaslatára dönt arról, hogy a jelöltek melyik képviselőházi vagy szenátusi egyéni választókörzetben indulnak.

(4) A jelöltek sorrendjét betűrend szerint állítják össze (6. sz. melléklet).

(5) A szavazólapon, a néven kívül, a jelöltekkel kapcsolatos más adat nem szerepelhet.

(6) A szavazólapon fel kell tüntetni az érvényességhez szükséges számot, a 12. cikk (2) bekezdése szerint.

(7) A szavazólapon a jelöltek neve előtt egy-egy kör található.

12. cikk – (1) A szavazás golyóstollal történik, úgy, hogy a küldött az általa választott jelölt neve előtt található körbe egy keresztet ír.

(2) A Megyei Választási Bizottság javaslatára a Megyei Állandó Tanács/Megyei Egyeztető Tanács dönt arról hogy a szavazólapon szereplő jelöltek közül hányra kell szavazni.

(3) A szavazási eljárás megkezdését követően az MVB elnöke hangosan olvassa fel az igazolt mandátummal rendelkező küldöttek névsorát, titkára pedig személyenként átadja a szavazócédulákat.

(4) Amennyiben első névsorolvasásra nem szavaz minden egyes igazolt mandátummal rendelkező küldött, akkor a névsorolvasást a nem szavazókkal egyszer meg kell ismételni. Azok az igazolt mandátummal rendelkező küldöttek, akik ez alkalommal is hiányoznak, elvesztik szavazati jogukat.

III. fejezet: A választási eredmények megállapítása

13. cikk – (1) A jelölteket a kapott érvényes szavazatok száma alapján rangsorolják. A továbbiakban a 11. cikk (3) bekezdése alkalmazandó.

(2) Amennyiben az előválasztáson nem volt annyi jelölt, amennyi egyéni szavazókörzet van az illető megyében, a jelölés joga a SZÁT-ot illeti meg, amely ezirányban előzetesen konzultál a Megyei/Területi Állandó Tanáccsal, illetve azokban a megyékben ahol több szervezet működik, a Megyei Egyeztető Tanáccsal.

(3) Amennyiben egy képviselőjelölt vagy egy szenátorjelölt a jelöltség benyújtása előtt visszalép vagy más indok miatt nem jelölhető, a helyét az a személy fogadja el, aki a közvetett előválasztáson a jelöléshez nem jutottak közül a legtöbb szavazatot kapta.

(4) Amennyiben a előválasztáson nem volt annyi jelölt, hogy a (3) bekezdés szerint más személy foglalhassa el a megüresedett helyet, a jelölés joga a SZÁT-ot illeti meg, amely ezirányban előzetesen konzultál a Megyei/Területi Állandó Tanáccsal, illetve azokban a megyékben ahol több szervezet működik, a Megyei Egyeztető Tanáccsal.

14. cikk – (1) A SZÁT döntésének időpontjától számított 48 órán belül a képviselőjelöltek és szenátorjelöltek nevét nyilvánosságra kell hozni. Az érdekeltek, a nyilvánosságra hozataltól számított 48 órán belül, óvással fordulhatnak a Szövetségi Választási Bizottsághoz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül beérkezett óvásokat az óvást emelő, illetve az érdekelt képviselőjelölt vagy szenátorjelölt meghívásával, a SZVB három napon belül köteles megtárgyalni.

(3) Amennyiben az óvásban foglaltak szükségessé teszik, a SZVB teljesen vagy részlegesen érvényteleníti a közvetett választást és dönt a rendkívüli jelölő küldöttgyűlés kiírásáról. A SZVB döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.

(4) Amennyiben a vizsgálat során az írott dokumentumokból az eredmény megállapításakor elkövetett számítási hiba derül ki, a SZVB köteles kijavítani a sorrendet és az Ügyvezető Elnökség Területi Szervezetekért felelős Főosztályához elküldeni az így módosított eredményt.

(5) A rendkívüli küldöttgyűlést a SZVB döntésétől számított 5 napon belül össze kell hívni, munkálataira a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására vonatkozó szabályok érvényesek, a 10. cikk (3) bekezdése szerint. A rendkívüli küldöttgyűlés eredményére ezen cikk (1)-(4) bekezdéseinek rendelkezései vonatkoznak.

(6) Az óvások határidejének lejártával, illetve a rendkívüli küldöttgyűlések után az illető megyében induló jelöltek nevét tartalmazó listákat az Ügyvezető Elnökség Területi Szervezetekért felelős Főosztályához nyújtják be.

(7) Az Ügyvezető Elnökség Területi Szervezetekért felelős Főosztálya a formailag előkészített, a jelölt nevét tartalmazó dokumentumokat a Szövetségi Elnök elé terjeszti aláírás végett.

(8) A jelöltek listáját közzéteszik az RMDSZ Közlönyben.

15. cikk – (1) A Szövetségi Választási Bizottság tagjai:

a) a Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság elnöke, a Szövetségi Választási Bizottság elnöke;
b) a Szövetségi Elnök által kijelölt két személy;
c) a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke által kijelölt egy személy;
d) az RMDSZ ügyvezető elnöke által kijelölt egy személy.

(2) A Szövetségi Választási Bizottság székhelye: Kolozsvár, Republicii u. 60.

(3) A Szövetségi Választási Bizottság tagjai nem lehetnek képviselőjelöltek vagy szenátorjelöltek.

(4) A 2. cikk (1) bekezdés a) pontjában leirt eljárás szerint az előválasztások lebonyolítása folyamán Megyei Választási Bizottságok alakulnak és működnek.

IV. fejezet: Záró rendelkezések

16. cikk – A jelöltállítási folyamatot az Ügyvezető Elnökség felügyeli.

17. cikk – (1) A Kárpátokon túli megyékben, ahol van RMDSZ-szervezet, jelen határozat I-III. fejezeteit kell alkalmazni. A 4. cikkben előírt támogató aláírás számot ezekben az esetekben nem szükséges bemutatni.

(2) A Kárpátokon túli megyékben, ahol nincs RMDSZ szervezet, a jelöltállítás a következőképpen történik:

a) a Képviselőházi egyéni választókörzetekben a javaslatot a Magyar Ifjúsági Értekezlet terjeszti elő a SZÁT-nak jóváhagyásra szeptember 15-ig. A jelölés szabályosságát a SZVB felügyeli.

b) a Szenátusi jelöltlistákra a SZÁT javasol jelölteket.

(3) A külföldi egyéni választókörzetekre a SZÁT javasol jelölteket.

(4) A (2) bekezdés szerinti jelölési eljárásban a jelölési feltételek a következők:

a) a jelölt tagja az RMDSZ-nek vagy valamely társult szervezetnek;

b) a jelölő intézmény felé benyújtja az 5. cikkben meghatározott dokumentumokat;

c) megfelel a 6. cikk (1) bekezdésének; a 6. cikk (2) bekezdése b), és c) pontjainak.

(5) A fenti esetekben a jelölési feltételek teljesítését az SZVB hivatalból ellenőrizheti.

18. cikk – A szövetségi elnököt hivatalból biztos bejutó helyen jelölik a SZÁT által kijelölt választókörzetben.

19. cikk – Belső koaliciós megállapodás esetén a választókörzetek előzetes elosztását a TEKT-tel konzultálva a SZÁT-nak augusztus 22-ig jóvá kell hagynia.
20. cikk – A parlamenti választások befejezése után az országos kampánystáb a választások eredményeit megyékre/területekre lebontva elemző jelentést terjeszt az Ügyvezető Elnökség elé. .

21. cikk – Az Ügyvezető Elnökség jelentése alapján azokban a közigazgatási egységekben ahol rossz eredményeket értek el az SZKT tisztújítás rendelhet el.

22. cikk – A tisztségben lévő képviselők és szenátorok beszámolnak tevékenységükről a Területi Képviselők Tanácsában.

23. cikk – Jelen határozat öt mellékletet tartalmaz, amelyek a határozat részét képezik.


Szövetségi Állandó Tanács
Marosvásárhely, 2008. július 11.

A Határozat mellékletei letölthetők *.doc és *.pdf formátumban