Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

A SZÖVETSÉGI ÁLLANDÓ TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. A Szövetségi Állandó Tanács összetétele
1. A Szövetségi Állandó Tanács az RMDSZ Alapszabályzata 78. cikkelye alapján létrehozott tizennégy tagú állandó testület. Tagjai: a szövetségi elnök, az ügyvezető elnök, a szenátusi frakció vezetője, a képviselőházi frakció vezetője, az SZKT elnöke, a KAT elnöke, az RMDSZ-el együttműködő országos ifjúsági egyeztető tanács képviselője, 3 regionális területi elnök, a Területi Szervezetekért Felelős ügyvezető alelnök, a Kor-mányzati Kapcsolatokért Felelős ügyvezető al-elnök, az Önkormányzatokért Felelős ügyvezető alelnök, az OÖT elnöke.
2. Amennyiben a Tanács tagjai elvesztik saját testületükön belüli tisztségüket, egyben tanácsi tagságukat is elvesztik. Helyüket hivatalból töltik be azok a személyek, akik az illető tes-tületekben az 1-es cikkelyben megjelölt valamely tisztséget elnyerték.
II. A Szövetségi Állandó Tanács működése
3. Az üléseket a szövetségi elnök, aka-dályoztatása esetén az ügyvezető elnök hívhatja össze, legalább 24 órával annak időpontja előtt. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyszínét, javasolt napirendjét, esetenként mellékelni kell a vitához szükséges dokumentumokat. A tagok egy-harmadának kérésére az Állandó Tanácsot kötelező módon össze kell hívni.
4. A Tanács üléseit a szövetségi elnök vezeti, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök. A Tanács tagjai kötelesek az üléseken részt venni, vagy távolmaradásukat igazolni.
5. A Tanács üléseinek érvényességéhez a Tanács tagjai többségének jelenléte szükséges.
6. A Tanács ülései zártak. Indokolt esetben az ülésen részt vehetnek a szövetségi elnök által meghívott személyek.
7. A Tanács üléseinek végleges napirend-jéről a Tanács dönt.
8. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A kinevezett titkár gondoskodik a jegy-zőkönyvek és a csatolt iratok tárolásáról, a Tanács mandátumának lejártakor ezeket átadja az Ügyve-zető Elnökségnek.
9. A Tanács működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket az Ügyvezető Elnökség biztosítja.
III. A Szövetségi Állandó Tanács hatásköre
10. A Tanács határozatait, nyilatkozatait vagy felhívásait egyszerű többséggel, azaz a jelen-lévő tagok szavazatainak a többségével hozza.
11. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntő.
12. A szavazás módja a Tanács döntése ér-telmében nyílt vagy titkos. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkos.
13. A Tanács által elfogadott dokumentu-mokat a szövetségi elnök írja alá.
IV. Záró rendelkezés
14. A jelen működési szabályzat elfogadása időpontjától lép életbe.

Szövetségi Állandó Tanács
Marosvásárhely, 2007. június 2.

Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa.
Marosvásárhely, 2007. június 9.