Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉGÉNEK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


I. AZ ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG

1. A Szövetség végrehajtó testülete az Ügyvezető Elnökség, amely végrehajtja a Kongresszus, a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), illetve a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) határozatait. Ennek érdekében, saját hatáskörében, döntéseket hoz.
2. Az Ügyvezető Elnökség tagjai: az ügyvezető elnök, valamint az ügyvezető alelnökök. Az Ügyvezető Elnökségnek alárendelve működnek a szövetség végrehajtó hivatalai.
3. Az ügyvezető elnök és ügyvezető alelnökök lehetnek főállású vagy mellékállású tisztségviselők.
4. .Az Ügyvezető Elnökség mandátuma négy év.
5. Az ügyvezető elnököt és az ügyvezető alelnököket az SZKT nevezi ki, és ugyanez hívja vissza.
6. Az ügyvezető elnök és az ügyvezető alelnökök felelősséggel tartoznak az SZKT-nak. A kulturális és oktatási kérdésekért felelős ügyvezető alelnök felelősséggel tartozik a Kulturális Autonómia Tanácsnak (KAT).
7. Az ügyvezető elnök a megüresedett ügyvezető alelnöki tisztség betöltésére 15 napon belül ideiglenes ügyvezető alelnököt nevez ki a szövetségi elnök megerősítésével.
8. Az Ügyvezető Elnökség testületi döntéseit tagjai kétharmadának jelenlétében abszolút többséggel hozza. Az Ügyvezető Elnökség tagjai saját szakterületükön az Ügyvezető Elnökség szabályzata szerint önálló döntéseket hozhatnak, amiről tájékoztatják az Ügyvezető Elnökséget.
9. Az ügyvezető elnök akadályoztatása vagy távolléte esetében az Ügyvezető Elnökséget az ügyvezető elnök által megbízott alelnök vezeti, akinek hatásköre a jelen szabályzatnak az ügyvezető elnök hatáskörére vonatkozó fejezet 1, 2, 3 ,8, 9, 11 pontjában foglaltakra terjed ki.
10. Az Ügyvezető Elnökség rendszeresen tanácskozik a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsával és a Szövetség összehangolt működésére vonatkozó szervezési, operatív döntéseiben figyelembe veszi ennek a testületnek a véleményét.
11. A Szövetség szakosodott érdekképviseleti tevékenységét a társult szervezetek az Ügyvezető Elnökséggel közösen fejtik ki.
12. Az Ügyvezető Elnökség segíti az RMDSZ szövetségi bizottságainak munkáját.
13. Az Ügyvezető Elnökség tevékenysége során követi a Szövetség tagjainak helyzetét a szórványvidékeken - beleértve a moldvai csángókat is - és ezeket a Szórványtanács javaslata alapján anyagilag támogatja.
14. A miniszteri és államtitkári rangú tisztségek, valamint a központi kormányzati intézményekben betöltött vezetői beosztások esetében a jelöltek személyéről az Ügyvezető Elnökség előterjesztése alapján a SZÁT dönt. Minden esetben a Szövetség területi szervezetei és platformjai, valamint társult szervezetei javaslattételi joggal rendelkeznek.
15. Kormányzati szerepet vállaló tisztségviselő visszahívásáról az Ügyvezető Elnökség javaslatára, vagy saját kezdeményezésre a Szövetségi Állandó Tanács dönt.
16. A Szövetség kormányzati tisztségviselői szakmai és érdekvédelmi kérdésekben az Ügyvezető Elnökség illetékes főosztályával egyeztetnek.
17. A Szövetség kormányzati tisztségviselőinek a szövetségi elnök konzultatív testületeként is működő csoportjának tevékenységét egy, a tagjai közül az ügyvezető elnök által kinevezett ügyvezető alelnök hangolja össze, illetve egy bukaresti székhelyű koordinációs információs iroda segíti.
18. A területi szervezetek alapszabályzatban meghatározott tisztújításának elmaradása esetén az Ügyvezető Elnökség 60 napon belül köteles a tisztújító küldöttgyűlést összehívni. Ennek meghiúsulása esetén az Ügyvezető Elnökség megbízott elnököt nevez ki

19. A Szövetség vagyonának nyilvántartása, kezelése és átadása/továbbítása az Ügyvezető Elnökség jóváhagyásával történik.
20. Az állami támogatásból származó alapokat, a törvény értelmében, az Ügyvezető Elnökség kezeli.
21. Az Ügyvezető Elnökség a költségvetés lehetőségei szerint támogatja a Szövetség nem politikai érdekképviseletet ellátó társult szervezeteit.
22. Szövetségi képviselői indítvány esetében az Ügyvezető Elnökség, vagy az érintett ügyvezető alelnök beszámol az SZKT-n a kérdéssel kapcsolatban.
23. A Kongresszuson, amennyiben nem kapnak küldött megbízatást, tanácskozási joggal részt vesznek az Ügyvezető Elnökség tagjai is.
24. Hivatali kötelességeik hiányos teljesítése esetén a fizetett alkalmazottak a következő szankciókban részesíthetők:
a. szóbeli megrovás;
b. írásbeli figyelmeztetés;
c. anyagi juttatásaik csökkentése;
d. felmentés.


II. AZ ÜGYVEZETŐ ELNÖK

Az ügyvezető elnök hatásköre

1. Szervezi és irányítja az Ügyvezető Elnökség munkáját, felügyeli a területi szervezetek végrehajtó testületeinek tevékenységét, ellenőrzi a Kongresszusnak, a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT), a Szövetségi Állandó Tanácsnak (SZÁT) a területi szervezetekre vonatkozó határozatai végrehajtását.
2. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Elnökség, a Szövetségi Elnöki Hivatal és a területi szervezetek központi alapból fizetett végrehajtó tisztségviselői esetében.
3. Képviseli a Szövetséget illetékességi területein.
4. Képviseleti megbízást ad az Ügyvezető Elnökség tagjainak, a működési szabályzatnak megfelelően.
5. Kidolgozza és az SZKT elé terjeszti az Ügyvezető Elnökség szervezeti és működési szabályzatát.
6. Kinevezi és megerősítésre javasolja az ügyvezető alelnököket és az ideiglenes alelnököket.
a. Az ügyvezető elnök dönthet bármelyik ügyvezető alelnök tisztségbe való kinevezéséről, illetve felmentéséről. Az ilyen döntéseit az ügyvezető elnök írásban közli az érintettel és bejelenti az Ügyvezető Elnökség legközelebbi ülésén. A döntés az ülésen történő bejelentést követően lép hatályba.
b. A megüresedett ügyvezető alelnöki tisztség betöltésére 15 napon belül ideiglenes ügyvezető alelnököt nevez ki a szövetségi elnök megerősítésével.
7. Félévente jelentést készít a Szövetség helyzetéről, amelyet írásban az SZKT elé terjeszt.
8. A SZÁT- tagja.
9. Részt vesz az SZKT és a SZÁT ülésein. Amennyiben nem tagja az SZKT-nak, tanácskozási joggal részt vesz annak ülésein.
10. Határozati javaslatokat terjeszt az SZKT elé.
11. Megszervezi a szakértői segítségnyújtást a parlamenti csoport tagjainak és a kormányzati szerepet vállaló tisztségviselőknek.
12. Az országos bejegyzésből származó jogköröket és felelősségeket, amelyek a területi szervezet működéséhez szükségesek, a szövetségi elnök, illetve az ügyvezető elnök


megbízólevéllel átruházza a területi elnökökre, illetve a szabályzati előírás megszegése esetén visszavonhatja.
13. Jóváhagyja kisebb létszámú (legkevesebb 9 tagú) választmányok létrehozását azokban a megyei RMDSZ szervezetekben, ahol alacsony számú, a romániai magyar közösséghez tartozó lakos él.
14. A szövetségi elnök akadályoztatása esetén összehívja a Szövetségi Állandó Tanácsot.
15. A szövetségi elnök akadályoztatása esetében összehívja a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsát.


III. AZ ÜGYVEZETŐ ELNÖK TITKÁRSÁGA

Az Ügyvezető Elnök Titkárságának feladatai

- Az ügyvezető elnök tevékenységéhez szükséges logisztikai háttér biztosítása, beleértve az Ügyvezető Elnökség üléseihez kapcsolódó szervezési feladatokat is.
- Kapcsolattartás az Elnöki Hivatallal, a szenátusi és a képviselőházi frakciók vezetőivel;
- Kommunikáció:
• A Szövetség választott és kinevezett tisztségviselőinek tájékoztatása;
• Kapcsolattartás a sajtóval, sajtóanyagok és –elemzések készítése, közlemények közzététele, sajtókonferenciák szervezése;
• Az RMDSZ honlapjának szerkesztése;
• Kapcsolattartás és együttműködés az RMDSZ-ben működő és a Szövetséghez kapcsolódó más kommunikációs struktúrákkal.
• Az információ áramoltatás koordinálása helyhatósági, parlamenti és európai parlamenti választási kampányokban;
- Szövetségi szintű beszámolók elkészítésének koordinálása;
- Szakpolitikai elemzések, háttéranyagok készítése;
- Kiadványok gondozásának és megjelentetésének koordinálása;
- Dokumentumok fordításának koordinálása;
- A szövetség információs hálózata működésének biztosítása és fejlesztése,;
- Az RMDSZ különböző intézményei (Szövetségi Elnöki Hivatal, SZKT-elnök, OÖT-elnök, parlamenti csoportok, Ügyvezető Elnökség, főosztályok, területi szervezetek stb.) közötti kapcsolattartás műszaki feltételeinek biztosítása;
- Ugyanezeknek nemzetközi elektronikus postarendszerbe való kapcsolása és az ezzel járó szolgáltatások biztosítása.


IV. A GAZDASÁGI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Az Ügyvezető Elnökség alárendeltségében működik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Gazdasági és Adminisztrációs Igazgatósága.

A gazdasági és adminisztrációs igazgató hatásköre

a) Vezeti a Gazdasági Igazgatóság munkáját, felügyeli a beosztottak tevékenységét, valamint a pénzügyi beszámolók elkészítését;
b) Kérésre tanácskozási joggal részt vesz az ügyvezető elnökség ülésein, határozati javaslatokat terjeszthet elő;
c) A Szövetség anyagi alapjainak igazgatása és fejlesztése;

d) Irányítja a Szövetség pénzügyi műveleteit, követi a területi- és a tagszervezetek pénzügyi hozzájárulását;
e) Egységes rendszer szerinti működteti a területi- és a tagszervezetek könyvvitelét;
f) A területi szervezetek könyvelőinek szakmai felkészítése, tevékenységük szakmai és szabályossági irányítása és felügyelete. Indokolt esetben javaslatot tesz az ügyvezető elnöknek és a területi elnököknek a könyvelők felmentésére;
g) A Szövetség költségvetés-tervezetének összeállítása és a költségvetés végrehajtásának követése az erre vonatkozó törvényeknek és szövetségi szabályozásoknak megfelelően;
h) Előkészíti és kidolgozza a kampányok finanszírozási szabályzatát a választási kampányokra vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően, és azt elfogadásra az Ügyvezető Elnökség elé terjeszti;
i) Végrehajtja a szövetségi elnöknek, az ügyvezető elnöknek és az Ügyvezető Elnökségnek a Szövetség gazdálkodására vonatkozó határozatait;
j) Pénzügyi és vagyonkezelési mérlegek, beszámolók elkészítése;
k) A kiadások és bevételek folyamatos nyomon követése, negyedévi költségelemzések elkészítése, jelentések bemutatása, javaslatok megfogalmazása az elemezések eredményei alapján az Ügyvezető Elnökségnek;
l) Kezeli a Szövetség alap- és forgóeszközeit;
m) Követi a társult tagok szövetséggel szembeni anyagi kötelezettségeinek teljesítését, illetve a szövetség kötelezettségeinek teljesítését külső intézményekkel szemben;
n) A Szövetségi Ellenőrző Bizottság országos és területi ellenőrzéseihez rendelkezésre bocsátja az igényelt információkat és a szükséges dokumentumokat az ellenőrzési tervnek megfelelően;
o) Az ügyvezető elnök megbízása alapján képviseli az RMDSZ-t gazdasági szerződések megkötése alkalmával;
p) Képviseli az illetékességi körén belül az RMDSZ-t bel- és külföldi alapítványok és támogatók irányában;
q) Kapcsolatot tart a Szövetség döntéshozó testületének Állandó Bizottságaival;
r) Ellátja az RMDSZ által szervezett országos rendezvények finanszírozásának és a költségek elszámolásának felügyeletét;
s) Részt vesz a Szövetséggel kapcsolatos, főosztályokhoz nem tartozó szervezési feladatok megoldásában;
t) Az ügyvezető elnökkel együtt koordinálja az ÜE adminisztrátorának tevékenységét.


V. AZ ÜGYVEZETŐ ALELNÖKÖK ÉS A FŐOSZTÁLYOK

A. Az ügyvezető alelnökök általános hatáskörei

a) Vezetik a megfelelő főosztályok tevékenységét, és stratégiai elveket dolgoznak ki az RMDSZ programjának gyakorlatba ültetésére vonatkozóan;
b) Elkészítik a főosztály munkatársainak munkaköri leírásait;
c) Az ügyvezető elnök kérésére munkatervet és beszámolót készítenek az általuk vezetett főosztályok tevékenységéről;
d) A megfelelő főosztályokon belül felelnek a gazdasági előírások és szabályzatok maradéktalan betartásáért;
e) Külső munkatársakat kérhetnek fel együttműködésre;
f) Folytonos kapcsolatot biztosítanak a szövetségi elnök és a főosztályok között;
g) Biztosítják az információáramoltatást, valamint a folytonos kapcsolattartást és együttműködést a többi főosztállyal és a Szövetségi Elnöki Hivatallal.

h) Együttműködnek szakterületeik illetékes parlamenti képviseletével a törvényhozó munkában;
i) Kezdeményezhetik a területi szervezetek illetékes tisztségviselőinek összehívását, képzését, illetékességi területükön utasíthatják őket;
j) Együttműködnek az SZKT illetékes szakbizottságaival;
k) Illetékességi területükön belül az Országos Önkormányzati Tanácson keresztül együttműködnek az önkormányzati képviseletekkel az RMDSZ Program gyakorlatba ültetéséért;
l) Előzetes mandátum alapján képviselik a szövetséget illetékességi területükön állami- és civil szervezetekkel való kapcsolattartásban bel- és külföldön;
m) Előzetesen tájékoztatja a szövetségi elnököt, az ügyvezető elnököt, az Ügyvezető Elnökséget, az RMDSZ parlamenti csoportjának megfelelő tagjait a magyarországi vagy más külföldi meghívottakkal tervbe vett megbeszélésekről, találkozókról, tárgyalásokról;
n) Határozattervezeteket terjeszthetnek elő az Ügyvezető Elnökségnek elfogadásra a tevékenységi területükön;
o) Munkaköri feladataik teljesítése érdekében megoldási módozatokat kezdeményeznek.

B. Az Ügyvezető Elnökség főosztályai. Az alelnökök sajátos hatáskörei

1. TERÜLETI SZERVEZETEKÉRT FELELŐS FŐOSZTÁLY

A területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnök hatásköre

I. Szervezési feladatkörök

1. szervezetépítés
• a megyei/területi szervezetek folyamatos látogatása, állapotuk követése. Havonta jelentéstevés az Ügyvezető Elnökségnek, a Szövetségi Elnöknek, illetve a SZÁT-nak;
• megyei/területi szintű rendezvény- és kampányszervező csapatok kialakítása;
• választókkal való közvetlen kapcsolattartás – rendszer kidolgozása az RMDSZ által elért eredmények folyamatos, közvetlen és hatékony ismertetésére;
• képzési rendszer kialakítása és működtetése (több szint: megyei szervezetek önkéntesei, irodai munkatársak, önkormányzati képviselők, vezető tisztségviselők számára);

2. kommunikáció (az Ügyvezető Elnökségen működő kommunikációs irodával közösen)
• rendszer kidolgozása az RMDSZ belső kommunikációjának hatékonyságának növelésére (intézményes kapcsolat az országos, megyei és helyi szintek között)
• a területi szervezetek külső és belső kommunikációjának segítése;
• az RMDSZ honlapján minden megye számára saját felület kialakítása;
• egységes arculati elemek elkészítése a megyei szervezetek számára: cégtábla, névjegykártya, sajtótájékoztató háttér, színek, stb.

3. nyilvántartások
• az RMDSZ tagnyilvántartásának egységesítése, számítógépbe vezetése. Új tagsági könyv/kártya elkészítése;
• az Európai Parlamenti választásokon való induláshoz begyűjtött aláírások adatbázisba vezetése, hasznosítása;
• az adatbázisok felhasználása (levelezés, látogatások, stb, stb.)


4. rendezvények
• az RMDSZ országos rendezvényeinek rendszeresítése, állandósítása, szervezése (az országos programirodával közösen);
• a területi szervezetek rendezvényeinek koordinációja.

II. Koordinációs feladatkörök

1. politikai koordináció
• helyi és megyei prioritások érvényesítése országos szinten;
• a helyi és megyei szervezetek bekapcsolása az országos körforgásba;
• a megyei szervezetek támogatási rendszerének fenntartása, lehetőség szerint bővítése;
• a tájékoztató irodák munkatársainak az RMDSZ rendszerében való megerősítése;
• megyei ügyvezető elnökök koordinációjának ellátása.

2. koordináció az érdekképviselet és az érdekérvényesítés szintjén
• problémafeltárás a Szövetségi Elnök, az Ügyvezető Elnökség főosztályai, a parlamenti csoportok és a kormányzati tisztségviselők számára


2. ÖNKORMÁNYZATI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

Az önkormányzatokért és vidékfejlesztésért felelős ügyvezető alelnök hatásköre

a) Biztosítja a kapcsolatot és információáramlást az RMDSZ önkormányzati tisztségviselői, az önkormányzatok, a Szövetségi Elnöki Hivatal és az Ügyvezető Elnökség között;
b) Tagja az Országos Önkormányzati Tanács elnökségének, és ebben a minőségében részt vesz az ülések napirendjének kidolgozásában, valamint a döntéshozatal előkészítésében;
c) Félévente jelentést tesz az Ügyvezető Elnökségnek az önkormányzatok helyzetéről;
d) A területi szervezetek döntéshozó testületeivel, valamint az OÖT-vel közösen stratégiákat dolgoz ki a helyi választásokra vonatkozóan;
e) Kapcsolatot teremthet és tarthat a román szakminisztériumokkal, megszervezi az önkormányzati szakértői háttérbázist;
f) Kapcsolatot teremthet és tarthat a magyarországi szakminisztériumokkal;
g) Kapcsolatot teremt és tart a hazai politikai pártok önkormányzatokért felelős tisztségviselőivel az együttműködésre vonatkozó döntések előkészítése céljából;
h) Kapcsolatot teremt az önkormányzatokkal, közigazgatással, területfejlesztéssel, településfejlesztéssel foglalkozó szervezetekkel és intézményekkel;
i) Irányítja a saját kezdeményezésére működő önkormányzati tanácsadást és továbbképzést;
j) Felel az információk és az adatok feldolgozásáért, az elkészült jelentések szakmai minőségéért;
k) Pályázatokat írhat ki és szakértők bevonásával elbírálja azokat, követi és ellenőrzi a pályázatok és jelentések kivitelezésének folyamát, a határidők szigorú betartását, valamint a kivitelezés minőségét;
l) Biztosítja az Ügyvezető Elnökség megbízásából az Önkormányzati Hírlevél szerkesztését és kiadását.
m) Felel az RMDSZ önkormányzati portáljának, (www.onkormanyzat.ro) működtetéséért.


A Vidékfejlesztésért és Agrárkérdésekért Felelős Iroda

Az Önkormányzati Főosztály keretein belül létrejön a Vidékfejlesztésért és agrárkérdésekért felelős iroda. Az irodát főelőadó vezeti.
Feladatköre:
a) Biztosítja az információcserét és a tájékoztatást a gazdák számára, a mezőgazdaság, álltatenyésztés, erdőgazdálkodás, növényegészségügy, állategészségügy, földügyek európai integrációs kérdéseiben, a fejlesztési programok, pályázatok és támogatások területén;
b) Kezdeményezi és támogatja a vidéki társulásokat;
c) Együttműködik a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével, valamint más szakmai társulásokkal, intézményekkel a szakmai ismeretterjesztő, szövetkezeti hálózatfejlesztő, gazdaköri tevékenység stratégiájának és taktikájának kialakításában és a célok megvalósításában, ezekkel együttműködve támogatja a mezőgazdaság területen szükséges információáramoltatást és tájékoztatást;
d) Együttműködik a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével a régió- és vidékfejlesztés területén, a támogató programok kidolgozásában és megvalósításában; Tájékoztat az ilyen jellegű hazai és külföldi pályázati lehetőségekről.


3. KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGÉRT FELELŐS FŐOSZTÁLY

A kormányzati tevékenységért felelős alelnök hatásköre

a) Vezeti a kormányzati tevékenységért felelős főosztályt;
b) A kormányzati tevékenységért felelős alelnök által vezetett főosztály bukaresti kihelyezett főosztályként működik;
c) Megszervezi az információáramlást és kapcsolattartást a kormányzati szerepet vállaló tisztségviselők között;
d) Megszervezi a kormányzati szerepet vállaló tisztségviselők Konzultatív Tanácsának üléseit;
e) Az RMDSZ kormánykoalíciós cselekvési prioritásai alapján a Konzultatív Tanáccsal és az Ügyvezető Elnökség főosztályaival közösen hozzájárul a kormányzati cselekvési program megvalósításához;
f) A parlamenti munkabizottságokkal és az Ügyvezető Elnökség főosztályaival közösen hozzájárul a Szövetség álláspontjának kialakításában a törvényhozás különböző területein, beleértve a Szövetség önálló kezdeményezéseit is;
g) Megszervezi a kormányzati tevékenységgel kapcsolatos információáramoltatást a parlamenti csoport, kormányzati tisztségviselők, az Ügyvezető Elnökség és az RMDSZ megyei/területi szervezetei között;
h) Előkészíti a parlamenti csoport és a kormányzati tisztségviselők közötti találkozókra az anyagokat; ezen találkozók jegyzőkönyvét eljuttatja az Ügyvezető Elnökségre;
i) Biztosítja az információáramlást a parlamenti csoport kormányzással kapcsolatos kérdéseiben az Ügyvezető Elnökség illetékes főosztályai felé;
j) A kormányülések napirendjét eljuttatja a szövetségi elnöknek, az Ügyvezető Elnökségnek és a parlamenti csoportnak;
k) Munkaüléseket és találkozókat szervez a Szövetség központi és megyei kormányzati, valamint a megyei önkormányzati tisztségviselői számára;
l) Abban az esetben, ha az RMDSZ nem vállal kormányzati szerepet, de parlamenti támogatást nyújt a kormányzásnak, biztosítja a kapcsolatot a kormány illetékes intézményeivel, az információáramlást a c), f), h), i), j), k) pontok szerint.

4. OKTATÁSI FŐOSZTÁLY

Az oktatási alelnök hatásköre

Az RMDSZ Programjában megfogalmazott stratégiai alapelvek alkalmazásának gyakorlati módozatait hivatott kidolgozni az autonóm intézményi rendszerben működő minőségi anyanyelvű oktatás megvalósításáért.

a) Együttműködik a szakágazat állami-, törvényhozói-, egyházi- és civil képviseletével az európai versenyképességét biztosító minőségi anyanyelvű oktatás kiteljesítéséért.
b) Koordinálja az RMDSZ különböző szakágazati szervezeteit, illetve együttműködik az oktatási folyamatban résztvevő tényezőkkel - Felsőoktatási Tanács, Közoktatási Fórum, megyei tanfelügyelőségek, Országos Önkormányzati Tanács, Szórványtanács, a területi szervezetek illetékes alelnökeivel, hazai és külföldi közalapítványok szaktestületei - az RMDSZ Programjában meghirdetett oktatáspolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében.
c) Biztosítja a főosztályok közötti információáramlást, hogy megvalósuljon az együttműködés a közös problémák megoldásában.
d) Együttműködik a SZET Oktatási Szakbizottságával, a Képviselőház és Szenátus Oktatási Szakbizottságával.
e) Nyomon követi és ajánlatot tesz a magyar pedagógus-társadalom szakembereinek szakminisztériumi bizottságokba való bevonását (tanterv-, tankönyv-, vizsgabizottságok)
f) Együttműködik a minden szinten és területen bevezetendő felekezeti oktatást szabályozó törvény kidolgozóival.
g) Együttműködik a csángó-magyar érdekképviseleti szervezetekkel a magyar nyelv oktatása és az anyanyelvű istentisztelet bevezetése érdekében kifejtett tevékenységükben.
h) Kapcsolatot tart fenn az anyaországi szakágazat képviselőivel.
i) Oktatási támogatást biztosító alapítványok döntéshozó testületeiben képviseli az RMDSZ-t.
j) Felel a Kulturális Autonómia Tanács határozatainak végrehajtásáért, és beszámol annak.


5. MŰVELŐDÉSI ÉS EGYHÁZÜGYI FŐOSZTÁLY

A művelődési és egyházügyi alelnök hatásköre
A művelődési és egyházügyi ügyvezető alelnök felel a Kulturális Autonómia Tanács határozatainak végrehajtásáért, és beszámol annak.

Művelődés
a) Érvényesíti a Szövetség művelődéspolitikáját;
b) Megszervezi a kapcsolattartást a társult szervezetekkel;
c) Javaslatokat dolgoz ki a Szövetség művelődési stratégiájára vonatkozóan;
d) Összeállítja a főosztály éves művelődési eseménynaptárát;
e) Összeállítja a romániai magyar civil szervezetek éves művelődési eseménynaptárát;
f) Felkérésre gondoskodik a közművelődési szervezetek rendezvényeinek koordinálásáról szakmai konzultációk révén, megszervezi az országos rendezvények szakmai támogatását;


g) Felkérésre és a lehetőségekhez mérten segíti a közművelődési szervezeteket anyagi források megkeresésében;
h) Elvégzi a SZÁT-határozatok meghozatalához szükséges konzultációt a területi szervezetek elnökeivel;
i) Ösztönzi az országos hatókörű alapítványok, civil társadalmi szervezetek létrejöttét, és kérésre ehhez jogi konzultációt biztosít; Támogatja a magyar házak, mint a tájegységek kulturális központjának létesítését, szakmai irányítás révén segíti őket, hogy tevékenységükkel önellátókká váljanak;
j) Támogatja a hungarológiai kutatások intézményesülését, kutatóközpontok létrehozását;
k) Összehangolja a főosztály és a hazai tömegkommunikációs eszközök (írott és elektronikus sajtó) tevékenységét;
l) Kapcsolatot teremt és tart a román szakminisztériumokkal, megszervezi a szakértői háttérbázist a parlamenti csoport tagjainak;
m) Kapcsolatot teremt és tart a magyarországi szakminisztériumokkal;
n) Támogatja a kulturális autonómia intézményrendszerének kiépítését;
o) Koordinálja a területi művelődési alelnökök tevékenységét az RMDSZ programjába foglalt célkitűzések megvalósításáért;
p) Kérésre biztosítja a hivatásos kultúra érdekképviseletét és eljár érdekében.

Egyház
Az RMDSZ Programjában megfogalmazott stratégiai alapelvek alkalmazásának gyakorlati módozatait hivatott kidolgozni a lelkiismereti szabadságot és az egyházak autonómiáját tiszteletben tartó közélet megvalósításáért.

a.) Folyamatos együttműködés a történelmi magyar egyházakkal közös stratégiák és társadalomszervező programok kialakításának érdekében;
b.) Javaslatot tesz az egyházi érdekvédelem ellátása törvényes kereteinek megteremtésére:
− hozzájárul az egyházi autonómiát és lelkiismereti szabadságot védelmező törvények kidolgozásához;
− követi az elkobzott egyházi vagyonok visszaadásáról szóló törvény alkalmazását, és megoldási javaslatokat tesz;
− együttműködik a minden szinten és területen bevezetendő felekezeti oktatást szabályozó törvény kidolgozóival;
− együttműködik a csángó magyar érdekképviseleti szervezetekkel a magyar nyelv oktatása és az anyanyelvű mise bevezetése érdekében kifejtett tevékenységükben;
− követi az állam által elismert egyházak és a szolgálatukban állók szubvenciójának és javadalmazásának biztosítását, és ehhez kapcsolódó javaslatokat tesz a törvényhozásban dolgozók részére;
− nyomon követi a felekezetek szerinti lelkigondozás biztosítását a kórházakban, börtönökben és a katonaságnál, és ennek érdekében jogorvoslati javaslatokat tesz;
− közvetít az állami- és egyházi hatóságok között a műemlékvédelem terén;
c.) Állandó kapcsolatot tart a parlamenti képviselők csoportjával, segítséget nyújt a törvényvéleményezésében és –alkotásban;
d.) Kapcsolatot tart a területi szervezetek egyházi ügyekért felelős tisztségviselőivel, követi a központi törvények helyi szintű alkalmazását.

6. PROGRAMIRODA

Az Ügyvezető Elnökség Programirodája az ügyvezető elnök alárendeltségében működik. Vezetője tanácskozási joggal részt vesz az Ügyvezető Elnökség ülésein.

A programiroda vezetőjének hatásköre

Ifjúság témakörben
a) Önkéntes stratégia (toborzás, képzés, foglalkoztatás) kidolgozása, ennek életbe ültetése és működtetése;
b) Adatbázisok építése és aktualizálása. Nyilvántartja a hazai ifjúsági szervezeteket, szövetségeket; működteti a szövetségi információs hálózat keretében saját információs hálózatát, adatbankját;
c) Kiadványok megjelentetése;
d) A területekkel való hatékony együttműködés érdekében a területi szervezetek alkalmazottjainak, munkatársainak felkészítése operatív szerevezési tevékenységekre (területi alelnökkel közösen) ;
e) Kapcsolatot tart fenn és együttműködik az ifjúsági szervezetekkel, diák- és hallgatói érdekképviseletekkel, szervezési és szakmai támogatást nyújt számukra;
f) Együttműködik a Magyar Ifjúsági Értekezlettel;
g) Intézményes kapcsolatokat épít ki a hazai kormány (elsősorban az Ifjúsági Hatóság, a kormány Kisebbségvédelmi Hivatala) valamint az Európa Unió ifjúságtámogató programjaival, kezdeményező és tájékoztató tevékenységet folytat ezen erőforrások értékesítését célzó pályázatok készítése végett.

Sport témakörben
a) A szövetség sportprogramjának a megvalósítása;
b) A hagyományos országos rendezvényeket továbbra is megszervezi;
c) Biztosítja a kapcsolattartást a különböző szakmai fórumok és a szövetség közt;
d) Létrehozza és működteti az információs hálót a szakemberek és a különböző kormányzati szervek, civil szervezetek közt, amely elősegíti az erdélyi magyar sportélet fellendítését;
e) Évente tanácskozásra hívja össze a sporttal foglalkozó erdélyi magyar szakembereket;
f) Intézményes kapcsolatok kiépítésére törekszik a hazai kormány (elsősorban az Oktatási Minisztérium és az Országos Sport Hatóság) valamint az Európa Unió sportot támogató programjaival, kezdeményező és tájékoztató tevékenységet folytat ezen erőforrások értékesítését célzó pályázatok készítése végett;
g) Sport tematikájú szakkönyvek megjelentetése;
h) Az egészséges életmódra és tömegsportokra való buzdítás, különböző tömeg-, szórakoztató- és tájékoztató rendezvények szervezése által.

Szociális témakörben
a) Kiadványok megjelentetése;
b) Kapcsolatot teremt a szociális tevékenységet végző civil szervezetekkel, alapítványokkal, intézményekkel és a szakszervezetekkel. Biztosítja ezek és az RMDSZ közötti információcserét;
c) Közreműködik a szociális programok kidolgozásában, tájékoztat a hazai és nemzetközi programokról, pályázati lehetőségekről.


Rendezvények témakörben
a) Javaslatot tesz különböző rendezvények megszervezésére, és megbízás esetén felel azok megszervezéséért és lebonyolításáért;
b) Részt vesz a szövetség központi rendezvényeinek szervezésében, megbízatás esetében koordinálja azokat;
c) Belső rendezvénynaptárt készít;
d) Kampányban végrehajtja a kampánystáb által kidolgozott stratégiát, szervezési szinten;
e) Segíti a területi szervezetek rendezvényszervezésre irányuló munkáját.


VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az alelnökök, a gazdasági igazgató és az irodavezetők felelnek a főosztályuk, illetve hivataluk leltárában szereplő eszközökért és tárgyakért, valamint azok rendeltetésszerű használatáért az Ügyvezető Elnökség erre vonatkozó gazdálkodási szabályzata értelmében.
2. Az ügyvezető elnök javadalmazása megegyezik egy parlamenti képviselő bruttó javadalmazásával.
3. Az Ügyvezető Elnökség mandátuma négy év.
4. A Kongresszus után az Ügyvezető Elnökség hivatalban marad az új Ügyvezető Elnökség kinevezéséig.


Jóváhagyta a Szövetségi Képviselők Tanácsa
2008. január 26.