Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

HATÁROZAT a 2008-as helyhatósági választások előkészítéséről (SZKT - 2008. január 26.)

Alapelvek

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a helyi autonómiát megvalósító önkormányzatokat a demokratikus jogállam alappilléreinek tekinti. A helyi autonómiát értékként kezeli, és döntő jelentőséget tulajdonít az önkormányzatok szerepének a gazdasági, szociális, oktatási és kulturális kérdések megfelelő megoldásában, az életminőség javításában.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség célja a 2008-as helyhatósági választásokon a helyi és megyei tanácsokban az RMDSZ képviselet megerősítése, a 2004-es választásokhoz viszonyítva jobb eredmények elérése. A Szövetség a választásokra való felkészülést és a választásokat megelőző kampányt egyben a tervezés folyamatának is tekinti: kiemelt hangsúlyt fektet az elmúlt négy év önkormányzati munkájának kiértékelésére, illetve az elkövetkező négy évre vonatkozó, helyi szintű cselekvési tervek kidolgozására.

A helyhatósági választásokat helyi programokra, településszintű tervekre és konkrét elképzelésekre kell alapozni, amelyek nem mondhatnak ellent az RMDSZ programjának. A tevékenység kiértékelésének és tervezésének a helyi közösségek szükségleteinek, igényeinek és elvárásainak figyelembe vételével kell történnie, ennek érdekében elengedhetetlen a széleskörű egyeztetés, a helyi közösségek bevonása ezekbe a folyamatokba.

A választások előkészítésében, a jelöltek kiválasztásában és rangsorolásában a Szövetség hat alapelvet tart irányadónak: egységes képviselet, nyitottság, esélyegyenlőség, szakmaiság, fiatalítás és politikai felelősségvállalás.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kiemelt fontosságot tulajdonít a helyhatósági választásoknak, az önkormányzatok megerősítése a helyi közösségek alapvető érdeke. Az önkormányzatok megerősítésének elengedhetetlen feltétele az egységes képviselet megőrzése, a politikai viták lezárása ebben az időszakban, a közösség bizalmát élvező, lehetőleg konszenzusos döntések meghozatala, a közös fellépés a közös cél érdekében.

A Szövetség önkormányzati képviselőinek jelölési folyamata a nyitottság jegyében zajlik, lehetőséget teremtve bárkinek, aki megfelel a választási törvény és a jelen határozat által megfogalmazott kritériumrendszernek, hogy jelöltesse magát, és részt vegyen a belső megmérettetésen. A nyitottság alapelvének értelmében érvényesül az RMDSZ belső pluralizmusa, a Szövetségen belüli politikai irányzatok bármely képviselőjének egyforma lehetőséget biztosítva a jelölésre és a megméretkezésre.
A jelöltek kiválasztása és rangsorolása az esélyegyenlőség jegyében zajlik, lehetőséget biztosítva minden jelöltnek, hogy a jelölés és a megmérettetés közötti időszakban azonos módon részt vehessenek a kampányban, egyforma lehetőségük legyen a bemutatkozásra, programjuk ismertetésére. A nemek közötti esélyegyenlőség jegyében a Szövetség kiemelten támogatja a nő jelöltek részvételét a jelöltállítási folyamatban.

A jelölési kritériumrendszerben elsődleges szerepet játszik a szakmai felkészültség, az önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges döntéshozói vagy végrehajtói képességek.
A Szövetség a 2008-as helyhatósági választások előkészítési szakaszában kiemelten támogatja a 35 évnél fiatalabb jelöltek és nők bevonását a kiválasztás folyamatába, hangsúlyt fektet a fiatalok érdeklődésének felkeltésére, a közképviseletben való részvétel lehetőségének felmutatására.

1. A jelöltállítás módozatai

1.1. A helyhatósági választások megszervezéséért és lebonyolításáért a helyi és a területi szervezetek felelősek.

1.2. A polgármester- és helyi tanácsosjelöltek kiválasztásának módozatairól a helyi szervezetek javaslata alapján a Megyei/Területi Képviselők Tanácsa dönt. A jelöltek kiválasztásának módozata a következő lehet:

a. állóurnás vagy mozgóurnás előválasztás, vagy a kettő kombinált alkalmazása;
b. elektoros választás: jelölő küldöttgyűlés városok esetében, illetve jelölő közgyűlés falvak és községek esetében.

1.3. A jelöltek kiválasztásának módozata különböző lehet a polgármesterek és a tanácsosok esetében.

1.4. A megyei tanácsosok kiválasztása a Megyei Képviselők Tanácsának (MKT) hatáskörébe tartozik. Azokban a megyékben, ahol több területi szervezet működik, a Megyei Egyeztető Tanács dönt a mandátumok leosztásáról a területek között.

1.5. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyar lakosok száma eléri az összlakosság 20%-át, saját polgármesterjelöltet javallott állítani. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyar lakosság 20%-ot meghaladó aránya ellenére az RMDSZ választmány, a helyi körülményekre való tekintettel nem szándékszik saját polgármesterjelöltet állítani, a döntést, a szükséges dokumentáció összeállítása után, a területi állandó tanáccsal közösen hozza meg, ez utóbbi értesíti a döntésről az országos kampánystábot.

1.6. A helyi körülmények figyelembe vételével előzetes jelölési/választási egyezségek köthetők más, a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) által nem tiltott politikai erőkkel.

1.7. A helyi RMDSZ szervezetek kötelesek a helyi tanács összlétszámával megegyező személyt tartalmazó végső listát bejegyeztetni a választásokra, ugyanez érvényes a póttagok esetében is. A listák kiegészítése a jelöltek rangsorolása után történik.

1.8. A helyi RMDSZ szervezetek kötelesek szavazóbiztosokat állítani az érintett települések minden egyes szavazókörzetében.

2. A tisztségben lévő, választott önkormányzati képviselők tevékenységének kiértékelése

2.1. A tisztségben lévő polgármesterek, alpolgármesterek, megyei, városi és községi tanácsosok (a továbbiakban önkormányzati képviselők) esetében meg kell tartani ezek tevékenységének kiértékelését, függetlenül attól, hogy jelöltetike magukat vagy sem a 2008-as helyhatósági választásokon.

2.2. A kiértékelés vonatkozik azokra a képviselőkre is, akik előző mandátumukat függetlenként szerezték, de RMDSZ jelöltként szeretnének indulni, vagy meg szeretnék szerezni az RMDSZ támogatását.

2.3. A kiértékelés két szakaszban történik: az első szakaszban a helyi választmány által, a másodikban pedig a küldöttgyűlés vagy a közgyűlés által. A kiértékelésben figyelembe kell venni a helyi közvéleménykutatás eredményeit is, amennyiben készült ilyen. A kiértékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni.

2.4. A kiértékelés első, a helyi szervezet vezető testülete által végzett szakasza
2.4.1. A kiértékelés első, a helyi szervezet vezető testülete által végzett szakaszában az önkormányzati képviselők részvétele kötelező. Azok a képviselők, akik megtagadják a kiértékelésen való részvételt, nem jelölhetők az RMDSZ önkormányzati listáin.

2.4.2. A helyi szervezet vezető testülete általi kiértékelésen részt vesz a területi szervezet és a területi kampánystáb legalább egy-egy képviselője.

2.4.3. A helyi szervezet vezető testülete általi kiértékelés az illető önkormányzati képviselő beszámolójával kezdődik, a beszámolót vita követi.

2.4.4. A helyi szervezet vezető testülete általi kiértékelés személyre szóló, titkos, a jelenlévők többségi szavazatával elfogadott határozattal zárul, amely a tevékenységi beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról rendelkezik.

2.4.5. A határozatot nyilvánosságra hozzák, illetve közlik a kiértékelés második szakaszát megvalósító fórummal.
2.5. A kiértékelés második szakasza községekben
2.5.1. Községekben a kiértékelés második szakaszát a közgyűlés végzi.

2.5.2. A közgyűlés a helyi szervezet tagjaiból áll. A közgyűlésen résztvevők száma nem lehet kevesebb, mint az adott község jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak tízszerese.

2.5.3. A közgyűlést kötelezően a gyűlés előtt legalább hét munkanappal kell összehívni, a helyi szervezet gondoskodik a nyilvános közzétételről.

2.5.4. A kiértékelés első szakaszában született vezető testületi határozatról, az önkormányzati képviselők, valamint a területi szervezet vezetőségének legalább egy képviselője jelenlétében, a közgyűlés dönt.

2.5.5. Abban az esetben, ha első szakaszban a vezető testület elutasította az önkormányzati képviselő beszámolóját, kérésre a közgyűlés újra meghallgathatja azt.

2.5.6. A közgyűlés általi kiértékelés lehet az első szakaszban történt kiértékelés megerősítése, ebben az esetben nyílt, a jelenlévők többségi szavazatával zárul, amely az előbbi döntés elfogadásáról vagy elutasításáról rendelkezik.

2.5.7. A közgyűlés általi kiértékelés történhet a 2.5.5.-ös cikkelyben foglaltak szerint, ebben az esetben a kiértékelés személyre szóló, titkos, a jelenlévők többségi szavazatával zárul, amely a tevékenységi beszámoló elutasításáról vagy elfogadásáról rendelkezik. Amennyiben a küldöttgyűlés nem fogadja el a jelölt tevékenységi beszámolóját, a jelölt nem indulhat a választásokon.

2.5.8. Amennyiben az adott községben a jelöltek rangsorolása nem urnás előválasztás révén történik, ebben az esetben a kiértékelő közgyűlés jelölőgyűléssé alakulhat át, amely a 6. fejezetben előírtak szerint valósul meg.

2.6. A kiértékelés második szakasza városokban
2.6.1. Városokban a kiértékelés második szakaszát a küldöttgyűlés végzi el, a 2.5.3.-2.5.8.-ig terjedő cikkelyekben foglaltak szerint.

2.6.2. A küldöttgyűlés a városi választmány által meghatározott számú személyekből áll. A küldöttek száma nem lehet kevesebb, mint az adott város jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak tizenötszöröse. A városhoz tartozó települések a városi választmány által meghatározott normák szerint képviseltetik magukat a küldöttgyűlésen. A küldöttgyűlés érvényesen ülésezik a küldöttek egyszerű többségének megjelenése esetén.
3. Jelölési kritériumrendszer

3.1. Polgármester- és tanácsosjelölt lehet minden olyan választható RMDSZ tag, aki eleget tesz a választási törvény előírásainak, illetve az SZKT által meghatározott jelen kritériumrendszernek és jelölési eljárásnak, valamint vállalja a jelöltséget, illetve tisztséget.

3.2. A jelöltek végzettségére vonatkozó kritériumrendszer az alábbi ajánlásokat tartalmazza: a községi polgármester- és tanácsosjelöltek esetén javallott legalább a középiskolai vagy szakiskolai végzettség, városi polgármesterjelöltek, városi és megyei tanácsosjelöltek esetén a felsőfokú végzettség.
3.3. Ajánlott a román nyelv megfelelő ismerete, különös tekintettel a közigazgatási szaknyelvre. Városi polgármesterjelöltek és megyei tanácsosjelöltek esetében ajánlatos legalább egy idegen nyelv alapfokú ismerete.

3.4. A jelöltek a helyi (települési, községi vagy városi) szervezethez a jelöltséghez szükséges dokumentumokat nyújtanak be, amelynek a 3.5.-3.10. cikkelyekben leírtakat kell tartalmaznia. A megyei tanácsosok a jelöléshez szükséges dokumentumokat a megyei szervezet vezetőségénél teszik le. A területi szervezetek összesítik az egyéni dokumentációkat és egy példányban átadják az országos kampánystábnak.

3.5. Önéletrajzi adatok alapján készült egységes adatlap (1. sz. melléklet), erről egységes számítógépes nyilvántartás készül.

3.6. Politikai nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell a jelöltnek a szekuritátéval való kapcsolatát, az 1989 előtti és utáni politikai tevékenységét (2. sz. melléklet).

3.7. Az adott településre (város, község) vagy a megyére vonatkozó önkormányzati program, beleértve a település adminisztrálásával és fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit a következő négyéves időszakra.

3.8. A jelölt írásos nyilatkozata, amelyben felvállalja az RMDSZ programját, és megválasztása esetén az RMDSZ mandátumából eredő bruttó többletjövedelmének 10%-át, a mandátumából eredő bruttó jövedelmének 2%-át befizeti a jelölő szervezetnek (3. sz. melléklet).

3.9. Bizonylat, amellyel igazolja, hogy előző mandátuma alatt eleget tett a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek. A pénzügyi kötelezettségek hiányos teljesítése, mint jelölési feltétel, kizáró jellegű.

3.10. Előválasztási nyilatkozat, amelyben a jelölt vállalja, hogy függetlenül az előválasztásokon elért eredménytől, nem indul más párt színeiben, vagy függetlenként a 2008-as helyhatósági választásokon, és nem fog RMDSZ ellenes tevékenységet kifejteni (4. sz. melléklet).

3.11. Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indultak a helyhatósági, parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem jelölhetőek és nem választhatóak. A Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) esetenként felmentést adhat az előbbi bekezdés előírása alól.

3.12. A területi szervezet megszabhat további kritériumokat, a Szövetségi Állandó Tanács jóváhagyásával.

4. Jelölési eljárás

4.1. A minél szélesebb körű javaslattétel biztosítása érdekében a helyi szervezet vezetősége a jelölési határidő lejárta előtt legalább 10 nappal felhívást tesz közzé a sajtóban a jelöltállítás lehetőségéről, gondoskodik a jelölési kritériumrendszer és a jelölési határidő, illetve a választás módozatának és időpontjának nyilvános közzétételéről.

4.2. A jelöltséghez szükséges űrlapokat a jelöltek a helyi szervezet vezetőségétől igényelhetik, majd azokat kitöltés után a helyi szervezet megbízottjának adják át, aki helyben ellenőrzi a dokumentumok, illetve az adatok teljességét. Teljes dokumentáció esetén átvételi elismervényt nyújt át a jelöltnek.

4.3. A letétel határidejének legkevesebb 24 nappal kell megelőznie az előválasztás vagy az elektoros választás időpontját.

4.4. A határidőben letett teljes dokumentációt a helyi szervezet vezető testülete elemzi és a feltételeknek eleget tevő jelöléseket elfogadja, és ez irányú határozatát 48 órán belül bizonyítható módon a jelöltek tudomására hozza.

4.5. Elutasítás esetén a jelölt 48 órán belül fellebbezhet a területi szervezet állandó tanácsánál, amely a döntését újabb 48 órán belül hozza meg, konzultálva az országos kampánystábbal, és másik 24 órán belül közli a jelölttel, valamint a helyi szervezettel. A területi szervezet állandó tanácsának döntése végleges, további fellebbezésre nincs lehetőség.

4.6. A fellebbezési határidő lejárta után a helyi szervezet vezető testülete véglegesíti és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját.

4.7. Javallott biztosítani a 35 év alatti jelöltek számára a leosztható mandátumok 15%- át a helyhatósági választási listákon.

4.8. Javallott biztosítani a nő jelöltek számára a leosztható mandátumok 15%-át a helyhatósági választási listákon.

4.9. Megyei jogú városok esetében a polgármesterjelöltek rangsorolása előtt ajánlott közvéleménykutatást végezni. Ennek eredményét a helyi választmánynak legalább hét nappal az előválasztások dátuma előtt nyilvánosságra kell hoznia a sajtóban.

5. Jelöltek kiválasztása előválasztás esetén

5.1. Amennyiben a Területi Képviselők Tanácsa a polgármesterek és tanácsosjelöltek rangsorolása céljából állóurnás, mozgóurnás vagy kombinált (mozgóurnás és állóurnás) előválasztásokról dönt, ennek megszervezéséért és lebonyolításáért a helyi szervezet vezetősége felel, előválasztási bizottságot hoz létre.

5.2. A helyi (községi vagy városi) szervezet vezetősége, a jelöltek megbízottaival kiegészítve, ellátja az előválasztási bizottság feladatait, szükség esetén a helyi választmány külön előválasztási bizottságot választ. Amennyiben nem létezik községi vezető testület (több településből álló község esetében), a községet alkotó települések vezető testületeinek együttese alkotja az előválasztási bizottságot.

5.3. A megyei/területi szervezet vezetősége, a jelöltek megbízottaival kiegészülve ellátja az előválasztási bizottság feladatait, szükség esetén külön előválasztási bizottságot választ. Amennyiben a megyei tanácsosokat előválasztások útján rangsorolják, akkor az illető terület/megye minden településén az előválasztások egyszerre, egyazon napon zajlanak.

5.4. Az előválasztási jelöltlistán a kritériumrendszernek megfelelő minden egyes polgármester- és tanácsosjelölt kötelező módon szerepel.

5.5. A több településből álló községek esetében a községi vezető testület, amelyben minden település képviselteti magát, a területi szervezettel konzultálva, kidolgozza azt az algoritmust, amely szerint elosztják a tanácsosi helyeket településekre.

5.6. Az előválasztási bizottságnak kötelező módon figyelembe kell vennie a következőket:
a) a választást megelőző kampány időtartama 15 nap;

b) a választásokat megelőző napon kampánycsend van (a jelöltek nem kampányolhatnak);

c) állóurnás előválasztás esetén minden egyes helységben, ahonnan jelölt van, legalább egy szavazóhelyiséget kell berendezni;

d) a szavazókörzeti bizottságok tagjainak száma nem lehet háromnál kevesebb;

e) a jelölteknek joguk van egy-egy megfigyelőt állítani minden szavazókörzetbe, akik nem tagjai a bizottságnak.
5.7. A jelöltek egyenként vagy csoportosan megszervezhetik saját kampányukat, a helyi szervezet által szervezett kampányban való részvételre egyenlő esélyt kell biztosítani minden jelöltnek.

5.8. A kampány kezdete előtt az előválasztási bizottság közzéteszi a választások időpontját és időtartamát, a szavazókörzeteket, valamint a hozzájuk tartozó utcák, terek névjegyzékét.

5.9. Az előválasztási bizottság megválasztja a szavazóbizottságokat, összeállítja az utcákra bontott névjegyzéket és előkészíti a szükséges szavazócédulákat. A listákon kizárólag a jelöltek neve szerepelhet, névsor szerint.

5.10. A polgármester lista esetében érvényesnek minősül az a szavazat, amelyiken egy jelölt neve mellett egy X szerepel.

5.11. A tanácsos lista esetében az a szavazat érvényes, amelyen annyi név mellett szerepel X, ahány mandátumhoz jutott az RMDSZ az illető önkormányzatban a 2004-es helyhatósági választások alkalmával. Amennyiben jelenleg nincs RMDSZ önkormányzati mandátum, akkor egy név jelölhető meg.

5.12. A több településből álló községekben a tanácsosjelöltek szavazása minden településen csak a falu számára előzetesen egyeztetett tanácsosi helyekre történik, az a szavazat érvényes, amelyen annyi név mellett szerepel X, ahány mandátumhoz jutott az RMDSZ helyi-körzeti szervezete az illető község önkormányzatában a 2004-es helyhatósági választások alkalmával. Amennyiben jelenleg nincs RMDSZ önkormányzati mandátum, akkor egy név jelölhető meg.

5.13. Az előválasztás befejezése után a szavazóbizottság a szavazatok megszámlálása után jegyzőkönyvben véglegesíti a szavazás eredményét.

5.14. A helység (község vagy város) hivatalos polgármesterjelöltje lesz az a személy, aki az előválasztás eredményeképpen a legtöbb szavazatot kapta.

5.15. A helység hivatalos tanácsosjelölt listája az előválasztáson leadott szavazatok arányában, csökkenő sorrendben áll össze.

5.16. A városi és községi helyi tanácsosi listát a községi, városi RMDSZ szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést.

5.17. Abban az esetben, ha a községi vagy városi RMDSZ szervezet elnökének és a polgármesterjelöltnek a személye nem egyezik meg, és mindketten vállalják a tanácsosi listán való jelölést, a polgármesterjelölt a tanácsosi listán a második helyre kerül.

5.18. Abban az esetben, ha a községi vagy városi RMDSZ szervezetének elnöke nem vállalja a jelölést, a polgármesterjelölt vezeti a tanácsosjelölt listát, ha vállalta a jelölést a tanácsosi listán is.

5.19. Abban az esetben, ha egyetlen polgármesterjelölt van, nem szükséges előválasztást szervezni. Ebben az esetben, ha a polgármesterjelölt vállalja a tanácsosi listán való jelöltséget, nem szükséges a tanácsosjelöltségért is megméretkeznie. Ugyanakkor az 5.16., 5.17. vagy az 5.18. cikkely előírásai is alkalmazandóak, annak függvényében, hogy a városi, községi RMDSZ szervezet elnökének személye és a polgármesterjelölt személye megegyezik vagy sem.

5.20. Mozgóurnás és kombinált (állóurnás és mozgóurnás) előválasztás esetén az 5.1.–5.19.-ig terjedő cikkelyekben foglaltakon kívül a szabályzat kiegészül a következőkkel: a szavazócédulákat a szavazóbizottság az előválasztási névjegyzékben szereplő választópolgároknak a lakásán adja át, és mozgóurnával gyűjti össze.

5.21. Az állóurnás előválasztás érvényességi küszöbét a területi szervezet állapítja meg, ez azonban nem lehet kevesebb, mint a legutóbbi önkormányzati választáson az RMDSZ listára leadott szavazatok 15%-a.

5.22. A mozgóurnás, valamint a kombinált (állóurnás és mozgóurnás) előválasztás érvényességi küszöbét a területi szervezet állapítja meg, ez azonban nem lehet kevesebb, mint a legutóbbi önkormányzati választáson az RMDSZ listára leadott szavazatok 20%-a.

5.23. Az önkormányzati előválasztásokon szavazásra jogosult személyek:
5.23.1. A helyi szervezet, a területi szervezettel konzultálva, dönt a személyek szavazati jogáról az előválasztásokon.

5.23.2. Az előválasztási névjegyzékben nem szereplő személyeket külön jegyzékbe veszik.
6. Jelöltek kiválasztása elektoros választás esetén

6.1. Amennyiben a Területi Képviselők Tanácsa a polgármesterek és tanácsosjelöltek rangsorolása céljából elektoros választásokról dönt, ennek megszervezéséről és lebonyolításáról a helyi szervezet vezetősége felel, választási bizottságot hoz létre.

6.2. A helyi (községi vagy városi) szervezet vezetősége, a jelöltek megbízottaival kiegészülve, ellátja a választási bizottság feladatait, szükség esetén a helyi választmány külön választási bizottságot választ. Amennyiben nem létezik községi vezető testület (több településből álló község esetében), a községet alkotó települések vezető testületeinek együttese alkotja a választási bizottságot.

6.3. Az elektoros választások esetében a jelöltek rangsorolása városok esetében küldöttgyűlésen, községek és falvak esetében közgyűlésen történik. A falusi, községi jelölő közgyűlés összetétele a 2.5.2. cikkely szerint alakul, a városi jelölő küldöttgyűlés összetétele a 2.6.2. cikkely szerint alakul.

6.4. A több településből álló községek esetében a községi vezető testület, amelyben minden település képviselteti magát, a területi szervezettel konzultálva, kidolgozza azt az algoritmust, amely szerint elosztják a tanácsosi helyeket településekre. Ebben az esetben a tanácsosjelöltek megválasztása a falusi jelölő közgyűlések keretében, minden településen csak a falu számára előzetesen leegyeztetett tanácsosi helyekre történik. A falusi jelölő közgyűlésen résztvevők száma nem lehet kevesebb mint az adott falu jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak tízszerese. Ha nincs jelenleg RMDSZ-es tanácsosa a falunak akkor a jelölő közgyűlés létszáma legkevesebb 7 kell legyen.

6.5. A községi vezető testület, a területi szervezettel konzultálva dönthet úgy is, hogy küldöttgyűlésen válasszák meg a községi jelölteket, ekkor a 2.6.2. cikkely alkalmazandó.

6.6. A helyi szervezet vezető testülete előterjeszti a jelöltek listáját, amelyen a kritériumrendszernek eleget tevő minden egyes polgármester- és tanácsosjelölt kötelező módon szerepel. Ezt követi a jelöltek bemutatkozása.

6.7. Az esélyegyenlőség jegyében minden jelölt számára azonos bemutatkozási és programismertető időt kell biztosítani.

6.8. A bemutatkozást követő vita alapját a kritériumrendszer teljesítése, valamint a jelöltek programja képezi.

6.9. Ezt követi külön listán a polgármesterek, valamint tanácsosjelöltek rangsorolása közvetlen, titkos szavazással.

6.10. A polgármester lista esetében érvényesnek minősül az a szavazat, amelyiken egy jelölt neve mellett egy X szerepel.

6.11. A helyi szervezet hivatalos polgármesterjelöltje lesz az a személy, aki a leadott érvényes szavazatokból megszerzi a szavazatok több mint felét. Amennyiben ezt egyetlen jelölt sem éri el, a második fordulóban az első két helyezett vesz részt.

6.12. A tanácsos lista esetében az a szavazat érvényes, amelyen annyi név mellett szerepel X, amennyi a helység jelenlegi RMDSZ önkormányzati mandátumainak száma. Amennyiben jelenleg nincs RMDSZ önkormányzati mandátum, akkor egy név jelölhető meg.

6.13. A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság a leadott szavazatok arányában, csökkenő sorrendben összeállítja a szervezet hivatalos tanácsosjelölt listáját.

7. A megyei tanácsosok tevékenységének értékelése és jelölése

7.1. A megyei tanácsosok tevékenységének értékelését a TKT vagy az MKT végzi el.

7.2. Amennyiben egy megyén belül több területi szervezet van, a Megyei Egyeztető Tanács a megyei tanácsosi helyeket algoritmus szerint (amelyben az európai parlamenti választásokon az RMDSZ listára leadott szavazatok 30%-al szerepelnek, a legutóbbi parlamenti választásokon a RMDSZ listára leadott szavazatok 30%-al szerepelnek, és az illető területi szervezethez tartozó településeken a legutóbbi népszámláláskor magát magyarnak valló lakosság aránya 40%-al szerepel) előzetesen leosztja területi szervezetekre.

7.3. A jelöltek a területi szervezet számára leosztott helyekre az illető területi szervezet vezetőségéhez leteszik a jelöléshez szükséges dokumentációt a 3. és 4. fejezet szerint.

7.4. A határidőben letett teljes dokumentációt a területi (megyei) szervezet vezetősége értékeli, és a feltételeknek eleget tévő jelöléseket elfogadja, ez irányú határozatát 48 órán belül bizonyítható módon a jelöltek tudomására hozza.

7.5. Elutasítás esetén a jelölt 48 órán belül fellebbezhet az illető területi (megyei) vezetőtestületnél (megyei/területi elnökség, elnökség, ügyvezető elnökség, állandó /operatív/ tanács, stb.), amely a döntését újabb 48 órán belül hozza meg, és másik 48 órán belül közli a jelölttel, valamint a területi szervezet vezetőségével. A területi vezetőtestület döntése végleges, további fellebbezésre nincs lehetőség.

7.6. A fellebbezési határidő lejárta után a területi (megyei) szervezet vezetősége véglegesíti a jelöltek listáját, kitűzi a kiértékelő, illetve jelölő TKT/MKT ülés időpontját, és összehívja a TKT-t/MKT-t, amelyre bizonyíthatóan meghívja a jelölteket is.

7.7. A területi (megyei) szervezet vezetősége ismerteti a tisztségben lévő megyei tanácsosok tevékenységével kapcsolatos javaslatát.

7.8. A vezetőség előterjesztése után vita következik, a területi szervezet által kidolgozott ismérvek alapján.

7.9. A kiértékelést követően az ülés jelölő üléssé alakul át, amelyen a jelölési kritériumokat tartalmazó útmutató alapján, a jelöltek bemutatkoznak.

7.10. Az ezt követő vita alapját a jelen szabályzatban meghatározott kritériumrendszer teljesítése, valamint a jelöltek programja képezi.

7.11. A jelöltek rangsorolása névre szóló, titkos szavazással történik. Az a szavazat érvényes, amelyen annyi név mellett szerepel X, amennyi a megye jelenlegi RMDSZ megyei tanácsosainak száma. Amennyiben jelenleg nincs RMDSZ önkormányzati mandátum, akkor egy név jelölhető meg.

7.12. A megyei tanácsosi listát az RMDSZ megyei szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést.

7.13. Azokban az esetekben, amikor egy megyében több területi szervezet működik, a megyei önkormányzat tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó döntés a MET hatáskörébe tartozik.

7.14. Több területi szervezetből álló megye esetén a szavazás csak az illető területi szervezet számára leosztott helyekre történik. A szavazat akkor érvényes, ha a listán annyi név mellett szerepel X, amennyi a megye jelenlegi RMDSZ megyei önkormányzati képviselőinek száma. Amennyiben jelenleg nincs RMDSZ önkormányzati mandátum, akkor egy név jelölhető meg.

7.15. Az MKT/TKT leoszthatja a megyei tanácsosi helyeket RMDSZ körzetekre.

7.16. A megye többi területi szervezetében megtartott értékelés és jelölés után, a területi szervezetekre előzetesen leosztott helyek, valamint a szavazás eredményeképpen, a MET fogadja el a megyei tanácsosjelölt listát.

7.17. Amennyiben a megyei tanácsosi listákról a 7.16. cikk szerint a MET-ben nem sikerül megállapodni, a listák összeállításának joga az egyes területi szervezetek által előterjesztett jelölti listák alapján a SZÁT-ra száll át.

8. Óvások a jelöltek rangsorolását követően

8.1. A jelöltek rangsorolását végző előválasztás vagy elektoros választás után az óvásokat a területi szervezet vezetőségénél kell írásban előterjeszteni, a rangsorolás nyilvánosságra hozatalát követő 48 órán belül.

8.2. A területi szervezet vezető testülete ez irányú határozatát az óvás iktatásától számított újabb 48 órán belül hozza meg, konzultálva az országos kampánystábbal, és másik 48 órán belül bizonyíthatóan az óvást előterjesztő fél tudomására hozza. A területi szervezet vezető testülete által hozott döntés végleges, további fellebbezésre nincs lehetőség.

8.3. Több területi szervezetből álló megyékben a megyei tanácsosjelöltek esetén, a 8.1. cikkelyben foglalt határidők figyelembe vételével, a döntést a MET hozza meg.

8.4. A 8.1. és 8.2. cikkelyekbe foglalt határidőkbe a hivatalos munkaszüneti napok nem számítanak be.

9. Záró rendelkezések

9.1. Azokban a megyékben, ahol egy területi szervezet működik, az RMDSZ Alapszabályzat IV. fejezet A pontja, 30. cikke, illetve a VIII. Fejezet 73/r és IX fejezet 80/j pontja szerint a helyhatósági választási listákat a területi szervezet elnöke írja alá.

9.2. Azokban az esetekben, amikor egy megyében több területi RMDSZ szervezet működik, a helyhatósági választási listákat a MET soros elnöke írja alá.

9.3. Amennyiben valamely közigazgatási egységben nem sikerül a jelöltállítást a szabályzatnak megfelelően lebonyolítani, vagy a szabályzatnak megfelelően megszervezett jelöltállítás érvénytelen, a területi/megyei állandó tanácsok a SZÁT-al való konzultálás után döntenek a jelöltek listájáról. Ebben az esetben a listát a területi elnök teszi le, illetve azokban a megyékben ahol több területi szervezet működik a MET soros elnöke.

9.4. Az önkormányzati választások befejezése után az országos kampánystáb a választások eredményeit közigazgatási egységek szintjén elemző jelentést terjeszt az Ügyvezető Elnökség elé. Amennyiben az RMDSZ jelöltekre leadott érvényes szavazatok aránya elmarad a 2004-es helyhatósági és parlamenti, illetve az európai parlamenti választások alkalmával az RMDSZ-re leadott szavazatok számtani középarányosától, vagy más indokolt esetben az Ügyvezető Elnökség, a területi szervezetek politikai felelősségének megállapítására vonatkozó javaslatokat terjeszt elfogadás végett a SZÁT elé.

9.5. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol az RMDSZ jelöltekre (polgármester és önkormányzati képviselő) leadott szavazatok aránya elmarad a 2004-es helyhatósági és parlamenti, illetve az európai parlamenti választások alkalmával az RMDSZ-re leadott szavazatok számtani középarányosától, a területi és az országos kampánystáb elemzése alapján tisztújítás rendelhető el.

9.6. A 40% feletti magyar lakosságarányú megyei jogú városokban a polgármesterjelöltre vonatkozó választás eredményét a SZÁT hagyja jóvá.

9.7. A területi/megyei szervezetek jelen határozat előírásait kötelesek alkalmazni. Emellett, megszabhatnak további feltételeket, ha ezek nem ütköznek a jelen határozatban foglaltakkal.

9.8. A helyi és a területi/megyei szervezetek kötelesek a jelen szabályzat rendelkezései szerint megszervezni és lebonyolítani az előválasztásokat 2008. március 31-ig. Indokolt esetben ezt a határidőt a SZÁT módosíthatja.

9.9. Jelen határozat értelmezése a Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság hatásköre.

Elfogadta a Szövetségi Képviselők Tanácsa.
Marosvásárhely, 2008. január 26.