Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Dokumentumok - Alapszabályzat

HATÁROZAT a kulturális és területi autonómiáról (VIII. Kongresszus - 2007. március 3.)

Az RMDSZ, az Aradi Kongresszuson módo-sított Programjában, megerősítette a kulturális és területi autonómia törvényes keretei létrehozásá-nak és gyakorlati alkalmazásának a szükségessé-gét. A közösségi önkormányzati rendszer ezen formái biztosítékai lehetnek a romániai magyarság nemzeti, etnikai, kulturális és nyelvi önazonossága megőrzésének, kifejezésének és fejlesztésének, eszközei a kisebbségi jogok, a multikulturális érté-kek hatékony védelmének és a szülőföldön való megmaradásnak.

A Programban megfogalmazott önkormányzati formák illeszkednek a romániai alkotmányos rend-hez és a változatos európai autonómia modellek-hez, valamint az ezzel összefüggő uniós normák-hoz és elfogadott alapértékekhez.

A különböző, kulturális és területi autonómia-formák megfelelnek a Romániában élő magyarság eltérő kisebbségi létfeltételeinek, ugyanis, míg a személyi elvű kulturális autonómia elsősorban a szórványban élő magyarság számára biztosítja a megmaradás és fejlődés lehetőségét, addig a területi autonómia, a széleskörű decentralizáció, a különleges státusú önkormányzatok alapvetően a tömbben élő magyar közösségek életkörülményeit javítják. Ezek a közjogi megoldások kölcsönösen kiegészítik egymást.

Ugyanakkor a közösségi autonómiaformák egyben kiegészítik a létező, de a továbbiakban is még fejleszthető kisebbségvédelmi rendszert is.

A kulturális és területi (különleges státust biztosító, vagy regionális szintű) autonómia alap-vető államszervezési kérdés, következésképpen ennek törvényi szabályozása és gyakorlati alkal-mazása érdekében az RMDSZ folyamatos, követ-kezetes politikai párbeszédet szorgalmaz, mind a román politikai osztállyal, mind a magyar és román civil társadalommal.

Az autonómiaformák létének elfogadását, illet-ve politikai és jogi megteremtését – az Európai Unió által is hivatalosan jóváhagyott és a tagálla-mok irányában szorgalmazott – önkormányzatiság és szubszidiaritás elvei alapján tartjuk lehetséges-nek és igazoltnak.

A kulturális és területi autonómia közjogi keretben, a közösség által maga által választott testületek és az ezek számára törvényesen bizto-sított hatáskörök révén valósítható meg.

Az RMDSZ az autonómiaformák, a különböző önkormányzati struktúrák megvalósítását folyamat-nak tekinti, folyamatosan alakulóban, fejlődésben lévő állapotnak, amelynek egyes elemei már létez-nek és működnek, mint például a széles körben, törvényesen biztosított anyanyelvhasználat, fej-lődő oktatási és művelődési intézményrendszer, a működő felekezeti autonómia. Mindezekkel kap-csolatosan további jogszabályok kezdeményezése szükséges, amelyek részint bővítik a létező kere-teket, másrészt fokozatosan szabályozzák az önálló döntési hatáskörrel felruházott intézmények létre-hozását és működését.

Az RMDSZ határozottan szorgalmazza, hogy a létező jogszabályokat a közhatóságok semmilyen eszközzel ne korlátozzák, alkalmazásukat ne aka-dályozzák, hanem azokat maradéktalanul tisztelet-ben tartsák.

Mindaddig, míg a kulturális és területi autonó-miát szabályozó, ezek működését közjogilag bizto-sító törvények meg nem születnek, a létező alkot-mányos és törvényes lehetőségek között kell olyan intézményi formákat kialakítani, amelyek erősítik az autonómia kialakulását.

Meggyőződésünk, és ezt az európai tapasztalat is igazolja, hogy a többség és kisebbség bölcs megegyezése alapján létrejött és szabadon működ-tetett autonómiaformák nem irányulnak a többségi nemzet ellen, nem sértik a többségi nemzet érde-keit, ahogyan az ország területi egységét sem, ellenben hatékonyan erősítik és kiszélesítik a hatalom demokratikus gyakorlását, a jogállam ha-tékony működését, valamint az ország, a társada-lom belső etnikai, nemzetiségi békéjét.

Elfogadta az RMDSZ VIII. Kongresszusa
Arad, 2007. március 3.