Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Kronológia

1996

Január 1. Elévül a határátlépési illetékre vonatkozó kormányhatározat.
Január 5–6. Székelyudvarhelyen tartja küldöttgyűlését a MIT. Kiemelten foglalkozik a helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdésekkel. Elfogadott elvi állásfoglalása szerint az ifjúsági szervezetek az RMDSZ listáin indítanak jelölteket.
Január 6.
·       Markó Béla Csíkszeredában találkozik az EMK RMDSZ–platform tagjaival.
Január 7.
·       TEKT ülés Kolozsváron. A választási előkészületeket tárgyalja meg.
Január 9.
·       Az ÜE megbeszélést folytat a Nemzeti Kisebbségi Tanács alapjaiból kiutalandó sajtó- és művelődési támogatás elosztásának alapelveiről. A jelenlévők foglalkoznak a kolozsvári Zeneakadémián történő magyar nyelvű oktatás újraindításának lehetőségeiről.
Január 12–13.
·       Az SZKT 47 tagjának kérésére Markó Béla Székelyudvarhelyre hívja össze a testület rendkívüli ülését, melynek témája A romániai magyar nemzeti közösség személyi elvű autonómiájának statútuma. Munkadokumentumnak elfogadja dr. Csapó József szenátor statútum-tervezetét. A kodifikáció feladatát az ÜE által felkérendő szakértői csoport végzi. Az SZKT Katona Ádámnak a sajtónyilatkozatára reagálva nyilatkozatban szögezi le: a szövetségben nem volt, nincsen és nem is lesz helye az intolerancia megnyilvánulásának. Az SZKT állásfoglalása szerint Erdély fővárosában a kulturális etnikai tisztogatás, a törvényesség lábbal tiprása folyik.
Január 15. Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa romániai látogatása során az RMDSZ bukaresti székházában a kisebbségi kérdés kezelésében Romániában végbement fejleményekről érdeklődik.
Január 18.
·       Az RMDSZ Maros megyei szervezete nyilatkozatban teszi közzé a székháza körül kialakult válságos helyzetet, melynek célja a megyei RMDSZ szervezet önkormányzati jelölő- és kampánytevékenységének lebénítása.
Január 22.
·       Az ÜE kialakítja az RMDSZ személyi autonómia-statútuma részletes megfogalmazásának ütemtervét.
Január 24.
·       Magyari Bálint művelődési és közoktatási miniszter és az RMDSZ küldöttsége Budapesten megpróbálja felmérni, hogy miképpen támogathatja a magyar állam által nyújtott anyagi támogatás az erdélyi magyar kulturális és oktatási intézményépítést.
Január 29.
·       Markó Béla a parlamenti pártok találkozóján rámutat, miközben a nyilatkozatok szintjén szinte teljes az egyetértés az európai integrációt, az euro-atlanti csatlakozást illetően, a törvények európai jogrendhez, nemzetközi normákhoz igazítását mind a kormány, mind a kormánypárti többség elmulasztja.
Február 3. A Magyarok Világszövetsége szervezésében Budapesten tanácskoznak a határon túli magyar szervezetek képviselői. Állásfoglalást fogadnak el ezen magyar közösségek minél hatékonyabb jelenlétéről a Duna TV Kuratóriumában.
Február 6. Ilie Fonta vallásügyi államtitkár felszólítja a két romániai református egyházkerületet, hogy hagyjanak fel a III. Magyar Református Világtalálkozó Romániában való megrendezésére irányuló szervezőmunkával.
Február 7.
·       Az ÜE ajánlást fogalmaz meg a területi szervezetek felé, hogy 1996. március 15-én a hagyományos rendezvények mellett, 11 fa ültetésével állítsanak maradandó emléket a honfoglalás 1.100. évfordulójának.
Február 12. Richard Holbrook amerikai külügyminiszter-helyettes Bukarestben találkozik a romániai parlamenti pártok képviselőivel. A megbeszélés fő témája az európai közösségbe és az euro-atlanti szövetségbe való integráció. Elhangzik, az 5 pontos feltételrendszer fő kitétele a nemzeti kisebbségek problémáinak az orvoslása és a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatok rendezése. Holbrook hangsúlyozza: az ideális az lenne, hogyha Románia és Magyarország egyszerre integrálódhatna a NATO-ba, de ez a két ország politikájának az alakulásától függ.
·       Kolozsváron ülésezik az RMDSZ központi kampánybizottsága. Döntést hoz a helyhatósági választások plakátairól.
Február 13.
·       Ion Iliescu fogadja Markó Béla RMDSZ-elnököt. Az államfő ismételten több kifogást emel az RMDSZ kisebbségpolitikájával szemben.
Február 18–22.
·       Dr. Franz Pahlnak, a Dél-Tirol Autonóm Régió alelnökének meghívására nyolc tagú RMDSZ-küldöttség utazik Dél-Tirolba. A tisztségviselőknek alkalma nyílik közvetlenül tanulmányozni az autonóm intézmények működését, a működést szabályozó jogi normákat.
Február 22.
·       Az ÜE elemzi azokat a szolgáltatási lehetőségeket, amelyeket az RMDSZ a magyarországi kárpótlási folyamat lezáró szakaszában a romániai igényjogosultaknak nyújthat.
Február 24.
·       Az RMDSZ Szabályzat-Felügyelő Bizottságának alakuló ülése Marosvásárhelyen.
Március 2.
·       SZET ülés Kolozsváron. Napirenden szerepel a SZET álláspontjának kialakítása a romániai magyarságot érintő gazdasági kérdésekben.
·       A MIT székelyudvarhelyi Rendkívüli Közgyűlésén döntenek a Tanács rövidtávú működésével kapcsolatos kérdésekben, illetve elfogadják a MIT SZKT- és SZET-képviselőire vonatkozó új felelősségvállalási keretet.
Március 4. Teodor Meleșcanu külügyminiszter meghívására a román parlamenti pártok között konzultációra kerül sor a román-magyar alapszerződésről és a megbékélési dokumentumokkal kapcsolatos tárgyalásokról.
Március 7. Az NKT illetékes bizottsága a szövetség bukaresti székházában a személyi elvű autonómia kérdéseiről folytat eszmecserét a romániai kisebbségek képviselőinek részvételével.
Március 9.
·       Csíkszeredában kétnapos SZKT ülés. A központi kérdés a belső választásokra vonatkozó szabályzat megbeszélése. A testület nyilatkozatban jelenti ki: „olyan helyzetben ünnepeljük a millecentenáriumot, amikor a sajátosan magyar és az általános európai értékekért szívós politikai küzdelmet kell folytatnunk”. Ismételten kinyilvánítja akaratát nemzeti értékeink megtartására, továbbvitelére és akadálytalan gyarapítására. Egy másik SZKT-nyilatkozat leszögezi: az RMDSZ gazdaságpolitikája piacgazdaság elvein alapuló alternatívát nyújt.
Március 12.–13.
·       Alain Juppé francia miniszterelnöknek, a Tömörülés a Köztársaságért francia kormánypárt elnökének a meghívására RMDSZ-küldöttség utazik Párizsba, hogy részt vegyen az EDU pártelnöki konferenciáján. A pártvezetők által elfogadott Párizsi Nyilatkozatba, az RMDSZ kezdeményezésére, a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos külön szakasz kerül.
Március 14. A MIT Március 15-i Nyilatkozatában 12 pontban fejti ki igényeit, melyekből kiemelhető a „szavak helyett tetteket” pont.
·       Az ÜE levélben fordul az Országos Műemlékvédő Bizottsághoz és a Román Akadémiához, hogy cáfolják meg a március 15-e alkalmából Gheorghe Funar polgármester által Kolozsváron felavatott emléktáblán szereplő, az 1848-as forradalom állítólagos 40.000 román áldozatával kapcsolatos történelemhamisítást.
Március 18. A Magyar Miniszterelnöki Hivatal és a HTMH Budapesten konzultációt tart a határon túli magyar közösségek képviselőivel. Megállapodás születik a közszolgálati médiákat működtető közalapítványok kuratóriumába történő jelölésekről.
·       Megalakul az RMDSZ Vâlcea megyei szervezete. Legfontosabb célkitűzése az anyanyelv ápolása.
Március 20.
·       Kolozsváron a TEKT ülésén az RMDSZ belső életében felmerült nézetkülönbségek tisztázása szerepel.
Március 21.
·       A Marosvásárhelyen ülésező OT közleményben jelenti ki: „a közösségünk, valamint az egymás iránti felelősség arra kötelez, hogy a véleménykülönbségek ellenére megtaláljuk az egységes cselekvés lehetőségeit”.
Március 26.
·       Az ÜE heti ülésén áttekinti az elfogadott új párttörvényt. Az RMDSZ-re vonatkozó konkrét tennivalók megfogalmazására szakértői csoportot hoz létre.
·       A szenátusi frakció óvást nyújt be az Alkotmánybírósághoz e törvény egyes szakaszai ellen.
Április 2. Az Alkotmánybíróság közli, hogy újratárgyalásra visszautalja a párttörvényt a Parlamenthez.
·       Bukarestben tanácskozik az RMDSZ Integrációs Munkacsoportja. Fő témái: az RMDSZ integrációt szorgalmazó nyilatkozat-tervezete és egy európai integrációs adattár összeállítása.
Április 8.
·       Tom Lantos, a magyar származású amerikai képviselő, találkozik a Markó Béla vezette RMDSZ küldöttséggel. Lantos kitér az önálló Kolozsvári magyar nyelvű Bolyai Egyetem visszaállításának szükségességére. Kijelenti, támogatja Románia integrációs törekvéseit, de ennek elengedhetetlen feltétele egy megfelelő kisebbségpolitika.
Április 9.
·       Az RMDSZ szenátusi frakciója óvást nyújt be az Alkotmánybírósághoz a 69/1991 sz. Helyhatósági törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó törvénytervezet egyes rendelkezéseivel ellen.
·       Az RMDSZ képviselőházi frakciójának kezdeményezésére 53 képviselő óvást emel az Alkotmánybíróságnál a Helyhatósági választásokra vonatkozó 70/1991-es törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó törvénytervezet egyes szakaszai ellen.
Április 13.
·       Baróton ülésezik a Székelyföldi Egyeztető Tanács ülésére. Megvitatja a székelyföldi területi autonómia statútumának tervezetét, amely a Székelyföld sajátos identitásának megőrzését szolgálná.
Április 19.
·       Az ÜE soros ülésén, az április 19-én kezdődő kampányra való tekintettel, áttekinti azokat a szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az RMDSZ területi szervezetei megfelelő módon tegyenek eleget a Választási törvényből következő határidős követelményeknek.
Április 20.
·       A Szabadelvű Kör RMDSZ-platform megtartja tisztújító Országos Gyűlését. A platform elnökének Eckstein-Kovács Pétert választja.
Április 21–25.
·       Markó Béla a római La Sapienza Egyetem meghívására látogatást tesz Romában és a Vatikánban. Az általános pápai kihallgatás keretében találkozik II. János Pál pápával. A tárgyalások során vatikáni részről kiemelik, hogy a Szentszék a kisebbségi kérdést nagy figyelemmel kíséri, és rendkívül fontosnak tartja a nyelvi és kulturális jogokat.
Április 22.
·       Rendkívüli ülést tart Kolozsváron a TEKT. A területi elnökök tájékozódnak a helyhatósági választásokra vonatkozó legsürgősebb teendőkről. Kézhez kapják a kampányidőszakot átfogó feladatok határidő-naptárát is.
Április 28.
·       A marosvásárhelyi RMDSZ Elnöki Hivatalban Markó Béla az erdélyi és a bukaresti magyar sajtó vezetőivel tanácskozik. Napirenden a romániai magyar sajtó és az RMDSZ viszonya szerepel.
Április 30.
·       Az RMDSZ szenátusi frakciójának kezdeményezésére 29 ellenzéki szenátor alkotmányossági óvást nyújt be az 1996. évi Költségvetési törvény ellen.
Május 2.
·       Az ÜE ülése kiemelten foglalkozik a helyhatósági választásokkal kapcsolatos kérdésekkel.
Május 3. Genfben tartják az ENSZ Kisebbségvédelmi Albizottsága által szervezett Kisebbségi Munkacsoport második ülésszakát. Az ENSZ 50 éves történetében először szólalhatnak fel közvetlenül a nemzeti kisebbségek képviselői.
Május 5. A kolozsvári törvényszéken hivatalosan bejegyzik az Iskola Alapítványt.
Május 16–19.
·       Az RMDSZ és a Romániai Német Demokrata Fórum közös rendezésében Temesváron kerül sor a FUEV 41. Kongresszusára.
Május 18. A FUEV teljes jogú tagja lesz a Kárpátukrajnai Magyar Kulturális Szövetség, a Magyarországi Románok Szövetsége, a szlovákiai Együttélés – politikai mozgalom és a VMDK. A FUEV új elnöke Arquint Romedi.
Május 21. Daniel Tarschys, az Európa Tanács főtitkára találkozik a román parlamenti pártok képviselőivel. Az RMDSZ képviselői szóvá teszik, hogy Románia nem mindenben teljesítette az 1993 októberében vállalt kötelezettségeit. Szó esik a Tanügyi törvény által a meglévő jogok csorbításáról, a ratifikálás előtt álló európai egyezményekről. Hangsúlyozzák, hogy az RMDSZ továbbra is szükségesnek tartja a monitorizálást.
Május 23.
·       Az RMDSZ támogatja, az Egyesült Államok által Románia számára megítélendő legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megadását, amelynek azonban a megszabott kritériumok tényleges teljesítésén kell alapulnia, beleértve az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását.
Május 29.
·       Markó Béla szövetségi elnök felhívásban fordul a választópolgárokhoz. Hangsúlyozza, hogy a július 2-i választásokon összefogva, továbbra is a tulipán jele alatt érhető el eredmény.
Május 30–31. Temesváron kerül sor az erdélyi millecentenáriumi ünnepségsorozat egyik központi rendezvényére, a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, az EMKE és a helybeli Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság rendezésében, Történelmünk a Duna-medencében címmel.
Június 1. Marosvásárhelyen ülésezik az OMDSZ. A testület Antal Attilát választja elnökévé.
Június 4.
·       Az RMDSZ szenátusi frakciója nyilatkozatban hívja fel a figyelmet, hogy a Román Televízió csatornájának június 3-i esti híradója a helyhatósági választások előzetes eredményei ismertetésekor egyetlen szót sem ejt az RMDSZ jelöltjei által elért sikerekről. Az RTV semmibe veszi a tárgyilagos tájékoztatás követelményeinek a nemzetközi egyezményekben lefektetett normáit, ezért felelősség terheli a csonkított, illetve torzított hírközlés miatt.
Június 5.
·       Markó Béla szövetségi elnök Kolozsváron tartott sajtóértekezletén elmondja, hogy az RMDSZ országos eredményei felülmúlták az 1992-es szintet.
Június 10
·       Takács Csaba ügyvezető elnök és Demeter János kampányigazgató közleményben köszöni meg mindazoknak akik, felelősséget érezve a romániai magyarság és az ország sorsa iránt, szavazatukkal biztosították az RMDSZ, a romániai magyarság hatékony jelenlétét a helyi közigazgatásban. Felkérik a romániai magyar közösség tagjait, hogy a második fordulóban segítsék győzelemre a szövetség jelöltjeit.
·       A helyhatósági választások első fordulójának a Központi Választási iroda által hivatalosan közzétett végleges eredményei szerint a megválasztott polgármestereket tekintve az RMDSZ (139 polgármesterrel) az igen rangos országos második helyen végzett.
Június 6–10.
·       Markó Béla részt vesz a Nyelvi jogok Világkonferenciáján Barcelonában. A résztvevők által elfogadott Nyilatkozat – melyet az UNESCO-nak és az ENSZ-nek kívánnak beterjeszteni – sokkal tágabb jogokat biztosítana a nyelvi közösségeknek, beleértve a kollektív jogokat is.
Június 11. Kolozsváron tartja első ülését az Iskola Alapítvány Kuratóriuma. Az Alapítvány közvetlen céljaként a szociális és tanulmányi ösztöndíjrendszer biztosítását és az oktatás terén történő intézményalapítást jelöli meg. Hosszú távú célnak a nevelés/oktatás modernizálásának anyagi és erkölcsi támogatását tekinti.
·       A TEKT napirendjén a helyhatósági választások elemzése és a második forduló előkészítése szerepel. Markó Béla általános helyzetértékelése során megállapítja: lehetőség van arra, hogy a második fordulóban az RMDSZ jó eredményeit tovább növelje.
·       Kolozsváron üléseznek a területi szervezetek művelődés- és egyházügyi alelnökei, az országos hatókörű egyesületek elnökei, jogászok és gazdasági szakértők. Megvitatják a 136/1996. sz. Kormányrendeletet, amely lehetővé teszi a jogtalanul elkobzott közösségi javak tulajdonjogát igazoló dokumentumok beszerzését.
Június 20.
·       Az ÜE ülése utáni sajtótájékoztatón Markó Béla kiemeli az abszenteizmust, mind a magyar, mind a román választópolgárok körében.
Június 22–23.
·       SZKT ülés Sepsiszentgyörgyön. A testület nyilatkozatban figyelmeztet, a szavazástól való távol maradással a választók lemondanak azon jogukról és lehetőségükről, hogy szavazatukkal befolyásolják településük jövőjét.
Június 25.
·       Frunda György szenátor felszólal az ET Parlamenti Közgyűlésének plénuma előtt. Kiemeli a felállítandó Nemzeti Kisebbségi Tanácsadó Bizottság szükségességét. Reményét fejezi ki, hogy az 1201-es Ajánlás 11. szakaszának Velencei Bizottság általi értelmezése megkönnyíti a román kormány számára az Ajánlás elfogadását mivel, az értelmezés után világossá válik, hogy a nemzeti kisebbségek által igényelt területi, helyi autonómia, illetve különleges státus csupán önazonosságuk biztosítását szolgáló eszköznek tekinthető.
Június 27.
·       A Szenátus beválasztja Magyari Lajos Kovászna megyei szenátort az Országos Audiovizuális Tanácsba.
·       A Parlament a Versenytanács tagjává jelöli Neményi József Nándort.
Július 1.
·       Markó Béla szövetségi elnök Kolozsvárra hívja össze a Külpolitikai Tanácsadó Testületet. A megbeszélés célja a Budapesten 1996. július 4–5-én sorra kerülő Magyarország és a határon túli magyarság című tanácskozáson képviselendő RMDSZ álláspont és az ott előterjesztendő javaslatok kidolgozása.
Július 2.
·       Kolozsváron ülésezik a SZET. Időszerű politikai kérdésekben foglal állást. Javasolja, hogy az RMDSZ állítson saját elnökjelöltet az őszi országos választásokon.
·       A SZET nyílt levelet küld Gál Zoltánnak, a Magyar Országgyűlés elnökének. Sajnálatát fejezi ki azon elutasított javaslatokkal szemben, melyek törvényes keretek között intézményesítették volna azt a kapcsolat- és támogatási rendszert, amelyet a Magyar Köztársaság költségvetési törvénye 1992 óta biztosít a határon túli magyar tannyelvű oktatás számára.
Július 4–5. A Miniszterelnöki Hivatal és a HTMH szervezésében a Magyarország és a határon túli magyarság című rendezvényen egy közös nyilatkozatot fogadnak el, melyben megerősítik: támogatják a Magyarországgal szomszédos államoknak a NATO-hoz és az Európai Unióhoz történő csatlakozását; a magyarországi parlamenti pártok vállalják, hogy a törvényalkotó tevékenységük során konzultálnak a határon túli magyar szervezetekkel a közösségeket érintő kérdésekben; a jobb együttműködés érdekében a résztvevők szükségesnek tartják a folyamatos információáramlást, konzultációt és egyeztetést. Elhatározzák, hogy megvizsgálják a konzultáció intézményesítésének lehetséges formáit.
Július 13–14.
·       Kolozsváron ülésezik az SZKT. Többségi döntéssel elhatározzák, hogy Frunda György az RMDSZ jelöltje az államfői tisztségért vívandó küzdelemben. Az SZKT szabályozza a parlamenti választások jelöltállítását. Nyilatkozatot fogad el Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának tárgyában. A testület elfogadja az Országos kampánystáb létrehozásáról szóló határozatot, és kampányigazgatónak Takács Csaba ügyvezető elnököt választja.
Július 17.
·       A Szociális Demokrácia Romániai Pártja alaptalan állításokkal az RMDSZ választási kampányának lejáratására törekszik.
Július 18. A Romániai Református Egyház Zsinata nyílt levélben tiltakozik Ion Iliescu államfőnek a III. Magyar Református Világtalálkozóval kapcsolatos negatív nyilatkozatai ellen. A Világtalákozóval szemben tanúsított hivatalos politikai magatartásából egyértelműen kitűnik, hogy Romániában vallási diszkrimináció sújtja az egyházakat.
Július 31.
·       Kolozsváron tartja első ülését az RMDSZ Kampányelnöksége. Kidolgozza és elfogadja az országos testület hatáskörére és feladataira vonatkozó szabályzatot.
Augusztus 1.
·       A szövetségi elnök és az ÜE közös közleményben fogalmazza meg az RMDSZ álláspontját a III. Magyar Református Világtalálkozót ért támadásokkal kapcsolatban.
Augusztus 3. Több mint 15.000 résztvevő jelenlétében Nagyváradon megkezdődik a III. Magyar Református Világtalálkozó.
Augusztus 5.
·       Kolozsváron ülésezik az RMDSZ Országos Kampánystábja. Az SZKT határozata értelmében kidolgozza a kampány ütemtervét.
Augusztus 10.
·       Takács Csaba kampányigazgató tanácskozásra hívja össze a területi kampánystábok vezetőit. Beszámolnak Frunda György elnökjelöltségét támogató aláírások gyűjtésének helyzetéről, különös tekintettel azokra a megyékre, ahol nincsenek RMDSZ-szervezetek. Összehangolják a kampányrendezvények naptárát.
Augusztus 16.
·       Takács Csaba kampányigazgató körlevélben fordul az RMDSZ társult ifjúsági, szakmai rétegszervezetei elnökeihez, hogy tevékenyen vegyenek részt a jelöltállítási folyamatban.
·       Az RMDSZ Operatív Tanácsa közzéadja álláspontját a véglegesítés előtt álló román-magyar alapszerződés tárgyában. Az OT határozatot hoz a Hargita megyei parlamenti mandátumokról illetve a jelöltlistán elfoglalt helyekről.
Augusztus 22.
·       Az ÜE ülésén Takács Csaba tájékoztat a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos, az RMDSZ által a közelmúltban kezdeményezett politikai konzultációkról. Szükségesnek tartja ezek folytatását az alapszerződésre vonatkozó SZKT-határozatnak megfelelően, mind a magyar, mind a román kormánnyal.
Augusztus 27. A romániai történelmi magyar egyházak elöljárói a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatos állásfoglalásukban kijelentik: „az olyan megállapodás, amely nem szavatolja teljes mértékben alapvető jogainkat, hosszú távon nem szolgálhatja a megbékélést és a demokrácia megszilárdulását”.
Augusztus 29. Ion Iliescu államfő kezdeményezésére létrejött találkozón a politikai pártok képviselői kifejtik álláspontjukat a véglegesített román-magyar alapszerződésről.
Augusztus 30.
·       A Kolozsváron ülésező TEKT napirendjén az őszi parlamenti választások előkészítése.
Szeptember 4. Pápán magyar-magyar csúcstalálkozóra kerül sor. A résztvevők elemzik az elmúlt időszak eseményeit.
Szeptember 6.
·       A SZET és az SZKT Marosvásárhelyen tartott együttes ülésén a fő napirendi pont a román-magyar alapszerződés kérdése. A két testület állásfoglalást tesz közzé, melyben leszögezi: az alapszerződés jelenlegi formájában a neki tulajdonított szerepet csak részlegesen tudja betölteni.
Szeptember 13.
·       Béres András oktatásügyi ügyvezető alelnök megbeszélést folytat Liviu Maior tanügyminiszterrel a Gheorghe Dima Zeneakadémia magyar tagozatának újraindításáról.
Szeptember 15.
·       Az OT határozatokat hoz a parlamenti választásokra összeállított megyei jelöltlistákkal kapcsolatos valamennyi óvást illetően.
Szeptember 16. Temesváron aláírják a román-magyar alapszerződést.
·       A szenátus ülésén Markó Béla politikai nyilatkozatban szögezi le: az RMDSZ nem tartja kielégítőnek a szándéknyilatkozatok szintjén megrekedt alapszerződés kisebbségekkel kapcsolatos kitételeit.
Szeptember 17.
·       Az RMDSZ államelnökjelöltje, Frunda György hivatalosan bejegyezteti a Központi Választási Irodánál jelölését az államelnöki tisztségre és leteszi a jelölését támogató több mint 141.000 aláírást tartalmazó dossziékat.
·       A Kormány leállítja a szeptember 9-i Hivatalos Közlönyben közölt határozata értelmében kiutalt támogatás folyósítását az RMDSZ részére.
Szeptember 18.
·       Az RMDSZ meghívására a Katalán Demokrata Unió küldöttsége háromnapos látogatást tesz Romániában.
Szeptember 21–22. Torockón találkozóra kerül sor a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, a Budapestkörnyéki Népfőiskolai Szövetség, valamint a Magyar Művelődési Intézet tagjai között. A megbeszélés célja kapcsolatfelvétel a hazai magyar felnőttképzés terén ügyködő közművelőkkel.
Szeptember 26. Az ET Parlamenti Közgyűlés Jogi Bizottságának strasbourgi ülésén napirenden szerepel Románia ügye is. A kérdés megvitatását elhalasztják a november 6-án tartandó ülésre.
Október 1.
·       Frunda György államelnökjelölt nemzeti kisebbségi szervezetek vezetőivel találkozik. Bemutatja választási programjának fő irányvonalait. Kifejti, hogy konstruktív retorikával hatni akar a többségi román választópolgárokra, annak érdekében, hogy a demokratikus pártok győztesen kerüljenek ki a választási küzdelemből.
Október 2.
·       Az RMDSZ elnökjelöltje román értelmiségiekkel találkozik.
Október 10.
·       Az Országos Audiovizuális Tanács válaszol az RMDSZ folyamodványára a Román Televízió diszkriminatív eljárásának ügyében, amellyel megtagadja az RMDSZ egyes, részben magyar hanggal, de román feliratozással készült választási klippjeinek sugárzását. Az RMDSZ álláspontjának megfelelő rendelkezést az OAT írásban közli a Román Televíziós Társasággal.
Október 18.
·       Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök, kampányigazgató közleményben hívja fel a figyelmet, hogy a Románia Hivatalos Közlönyében közzétett határozatban felsorolt minden párt megkapta a támogatást, az RMDSZ kivételével. Ezáltal a hatalom képviselői megsértik a választási esélyegyenlőséget és etnikai diszkriminációt gyakorolnak.
Október 28.
·       Takács Csaba kampányigazgató a Romániai Demokrata Konvenció fővárosi székházában aláírja a Választások Tisztaságát Felügyelő Technikai Jegyzőkönyvet. Az RMDSZ mellett a dokumentumot az RDK (CDR), a Szociáldemokrata Unió (USD), a Nemzeti Liberális Szövetség (ANL), a Nemzeti Közép Szövetség (UNC) írják alá, azzal a céllal, hogy az ország egész területén, valamint a külföldi szavazókörzetekben meghiúsítsák a kormánypártnak a választások meghamisítására irányuló mesterkedéseit.
Október 30.
·       Markó Béla szövetségi elnök felhívásban kéri fel a választópolgárokat, hogy november 3–án szavazzanak a tulipánra, az RMDSZ választási jelére.
Október 31.
·       A Román Televízió szervezésében a kampánycsend beállta előtt ér véget a 16 elnökjelölt „tévévitája”. Frunda György zárószavát az ország első magyar nemzetiségű elnökjelöltjeként az összes választóhoz intézi. Hangsúlyozza az RMDSZ által kínált alternatíva kiemelheti az országot a gazdasági, politikai, szociális és emberjogi válsághelyzetből.
November 7.
·       Az összesített eredmények alapján az RMDSZ minden tekintetben az ország negyedik politikai erejeként került ki a választási küzdelmekből. 25 képviselői és 11 szenátori mandátumot szerez. Bár a mandátumok számában nem mutatkozik meg, országos viszonylatban az RMDSZ-re többen szavaznak, mint 1992-ben. Az RMDSZ államelnökjelöltjére, Frunda Györgyre leadott szavazatok száma: 761.007 (6,02%). A szenátorjelöltjekre leadott érvényes szavazatok száma: 836.705 (6,81%), míg a képviselőjelöltjekre 812.206-en (6,64) voksolnak.
November 8.
·       Az RMDSZ Operatív Tanácsa közleményben szólítja fel a szavazópolgárokat, hogy a november 17-i második fordulóban szavazzanak a demokratikus ellenzék közös jelöltjére.
November 10. A Központi Választási Iroda végleges választási eredményeiből kitűnik, hogy 15 nemzeti kisebbségi szervezet jut képviselőházi mandátumhoz.
November 13.
·       Markó Béla RMDSZ-elnök és Takács Csaba kampányigazgató felhívásban jelentik ki, hogy a november 3-i választások fordulópontot jelentenek Románia állampolgárainak életében. Kérik a lakosságot, hogy a november 17-én szavazzon a demokratikus ellenzék közösen támogatott jelöltjére, Emil Constantinescura.
November 19. A Központi Választási Iroda által közzétett végleges adatok szerint a demokratikus erők közös jelöltje, Emil Constantinescu, a szavazatok 54,41%-át szerzi meg, a volt elnök 45,59%-val szemben. A mintegy 10%-os különbséghez jelentős mértékben az RMDSZ szavazótábora járult hozzá.
November 22. Összeül az újonnan megválasztott Parlament két háza.
November 23. Kolozsváron tartja közgyűlését az EMKE. Sor kerül a hagyományos EMKE díjak kiosztására.
November 25.
·       Marosvásárhelyen ülésezik az ÜE és OT.
·       Csíkszeredában a Székelyföldi Egyeztető Tanácsban a koalíciós kormányban való részvételről folyik eszmecsere.
November 28.
·       Rendkívüli SZKT-ülés Bukarestben. Napirenden a koalíciós tárgyalások eredményeinek bemutatása és megvitatása. Elhangzik, hogy a kormányzati szerep- és felelősségvállalással a szövetségnek érvényesítenie kell a programjában megfogalmazott célkitűzéseket, mind a román társadalom általános demokratizálására, mind pedig a kisebbségi kérdés megoldására vonatkozóan. Az SZKT elvi jóváhagyást ad a koalíciós tárgyalások folytatására és a kormányzatban való részvételre.
December 6.
·       A Cotroceni-i palotában Románia elnöke, Emil Constantinescu jelenlétében sor kerül az új kormánykoalíciót alkotó erők kormányzati és parlamenti megállapodásának aláírására. Az Egyezmény megfogalmazza, hogy mind az új kormányzat politikai támogatottsága, mind az etnikumok közti együttélés új modelljének kifejlesztése végett kívánatos az RMDSZ részvétele a kormányzásban.
December 8.
·       Marosvásárhelyen az OT jóváhagyja a kormánykoalíciós tárgyalások eredményeit. Megbízza az Ügyvezető Elnökséget, hogy készítse el a kormányprogram teljesítésével kapcsolatos törvényhozási és végrehajtási feladatok listáját. Az OT határoz a kormányzati struktúrákban való részvétel személyi összetételével kapcsolatosan.
December 12.
·       Sor kerül Birtalan Ákos turisztikai miniszternek és Tokay György Nemzeti Kisebbségügyi miniszternek az ünnepélyes eskütételére.
December 18.
·       Megválasztják az RMDSZ képviselőit a Román Parlament állandó küldöttségeiben. A szövetség helyet kap az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, a Nyugat Európai Uniós bizottságban, az Interparlamentáris Unió Román Csoportjában, és a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Parlamenti Közgyűlésben.
December 21.
·       A Kolozsváron ülésező ÜE megvitatja a területi szervezetek, szakmai és civiltársadalmi szerveződések javaslatait az RMDSZ által betöltendő prefektusi, alprefektusi és prefektúrai vezérigazgatói tisztségekre vonatkozóan. Az ÜE javaslati listát terjesztett elő az RMDSZ Operatív Tanácsának, amely megvitatja a javaslatokat és összeállítja azt a listát, amelyet az RMDSZ kormánykoalíciós tárgyalásokat folytató küldöttsége december 22-én Victor Ciorbea miniszterelnöknek előterjeszthet.