Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Kronológia

1997

Január 6.
·       Az RMDSZ elfoglalja a koalíciós tárgyalások során számára itélt 2 prefektusi és 8 alprefektusi széket.
Január 12.
·       Kolozsváron TEKT ülés. Takács Csaba ügyvezető elnök tájékoztat az országos szintű koalíciós egyeztetésekről. A területi elnökök beszámolnak a megyékben folyó tárgyalások menetéről. Elhangzik, hogy a jelöltek állításának alapvető szempontja a jelöltek kiváló szakmai felkészültsége és politikai elkötelezettsége.
Január 25. A román kormány jóváhagyja a Kisebbségvédelmi Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó határozatot. A Tokay György által vezetett hivatal a miniszterelnöknek alárendelt intézmény. Egyik első és legfontosabb célkitűzése a romániai Nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvény kidolgozása, elfogadása, mint Románia ET felvételének feltétele.
Január 31.
·       A magyar nyelvű egyetem kérdése a megváltozott helyzetben címmel szervez megbeszélést Kolozsváron az RMDSZ Szabadelvű Köre. Az elnökség Nyilatkozatban fejezi ki, hogy közvetítő szerepet vállal fel szakma és politikum között.
Február 2.
·       Kolozsváron ülésezik a SZET. Markó Béla szövetségi elnök beszámol a kormánykoalíciós egyeztetések eredményeiről. A testület ajánlásokat tesz a koalícióban alkalmazandó stratégiára.
Február 3–9.
·          A Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége Szovátán egyhetes felkészítőt tart Csángómagyar közművelők népfőiskolája címmel. A programot az RMDSZ Művelődési és Egyházügyi Főosztálya és a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság állítja össze.
Február. 8–9.
·       Marosvásárhelyen ülésezik az SZKT. Felmerül, hogy szükséges egy koalíciós szerződés kidolgozása és aláírása a kormányzó erők között. A testület zárt ülésen hallgatja meg, majd fogadja el a Szövetségi Ellenőrző Bizottság Szőcs Géza egykori RMDSZ-vezető vagyonkezelési átvilágító jelentését. Szőcs Géza a jelentésben foglaltak ellen fellebezést nyújt be. A jelenlevők foglalkoznak a Kolozsvári Magyar Diákszövetség előterjesztésével, amely vitát indítványoz a Bolyai Egyetem újraindításával és más magyar nyelvű felsőoktatási intézmények létrehozásával kapcsolatos RMDSZ-programról.
Február 12. A MÚRE nyílt levélben kéréssel fordul a közszolgálati televízió vezetőségéhez az 1991-ben politikai okokból megnyirbált magyar nyelvű televízióadás időtartamának visszaállítása érdekében.
Február 13.
·       Az ÜE a február 8–9-i SZKT-határozat értelmében kidolgozza javaslatát a program- és szabályzatmódosító-bizottság munkamódszeréről és a kongresszust előkészítő szervezőbizottság összetételéről.
Február 17.
·       Az RMDSZ szenátusi frakciója a politikai nyilatkozatok során nehezményezi, hogy 1995-ben és 1996-ban az egyházaknak kiutalt összegek és visszajuttatott földterületek egyetlen haszonélvezője az ortodox egyház.
Február 23.
·       A Bukarestbe érkező Wim van Velzen, az Európai Kereszténydemokrata Unió elnöke nagyra értékeli, hogy az RMDSZ a romániai nehéz gazdasági helyzetben vállalta a kormányzás felelősségét, biztosítva a kormánykoalíciónak oly szükséges stabilitást.
Február 27.
·       Az RMDSZ kezdeményezésére a kormánykoalíciót alkotó pártok frakciói aláírják a kormánykoalíciós pártok parlamenti együttműködésének szabályzatát.
Február 28–március 2. Csíkszeredában a MÚRE tisztújító közgyűlésén szó esik a romániai magyar sajtó és az RMDSZ viszonyáról, a sajtónak a civiltársadalom építésében, a demokrácia megerősítésében játszott szerepéről. A MÚRE elnökévé Ágoston Hugót választják.
Március 3.
·       Az OT dönt az 1997. január 31-i kormányrendelettel létrehozott és ezután megalakuló új konzultatív testületben, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsában való részvételéről.
Március 5–8. Az ET jelentéstevői Romániában tájékozódnak az ország ET-felvételekor vállalt és az ET 176-os Véleményezésében foglalt ajánlások teljesítéséről.
·       Kolozsváron tanácskozik az OÖT. Szükségesnek tartja a március 22-i Országos Önkormányzati Konferencia megszervezését. Határoz egy kéthetente megjelenő önkormányzati hírlap kiadásáról.
Március 9.
·       Kolozsváron ülésezik a TEKT. Napirendjén a minisztériumok decentralizált, megyei szerveinek átszervezésével kapcsolatos folyamat kiértékelése.
Március 15. Victor Ciorbea miniszterelnök ünnepi üzenettel fordul a romániai magyarsághoz és az ország egész népéhez.
Március 20.
·       Markó Béla RMDSZ-elnök részt vesz a magyar történelmi egyházak püspökeinek tanácskozásán, ahol az elkobzott egyházi javak helyzetéről, a kultusztörvény előkészítéséről tanácskoznak.
·       Béres András oktatásügyi államtitkár és Markó Béla részt vesznek az RMDSZ Felsőoktatási Tanácsának megbeszélésén.
Március 22.
·       Az OÖT hangsúlyozza az önkormányzatok szerepét az új szemléletmód kialakításában. Elhangzik, hogy a kormányprogram végrehajtásának meghatározó része az önkormányzatokra hárul. Markó Béla felszólalásában aláhúzza, hogy csökkenteni kell az államhatalom helyi képviselőinek, a prefektusoknak, a hatáskörét a decentralizáció, a reális önkormányzati reform megvalósításának érdekében. Az OÖT elnökévé Demeter Jánost válassza.
Április 2.
·       Markó Béla fogadja Max van der Stoelt, az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosát, aki érdeklődik az RMDSZ kormányra kerülése óta bekövetkezett fejleményekről a kisebbségek gondjainak megoldása terén.
Április 5.
·       Déván ülésezik a SZKT. Elhatározza, hogy a kongresszus helyszíne Marosvásárhely. Az SZKT megválasztja jelöltjeit a kongresszusi dokumentumokat előkészítő bizottságokba.
Április 7. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Párizsban lezárja Románia monitorizálását.
Április 7–16.
·       A New York-i székhelyű magyar emberjogi alapítvány, a Hungarian Human Rights Fundation meghívására Markó Béla szövetségi elnök az Amerikai Egyesült Államokba látogat. Kongresszusi és szenátusi tagokkal, valamint a nemzetközi Valutaalap és a Világbank kéviselőivel találkozik.
Április 18-20. A magyarországi Lakiteleken megalakul a Közép-Európai Demokrata Fórum. A rendezvényen 16 ország 34 pártja képviselteti magát. Nyilatkozatot fogadnak el, melyben elkötelezik magukat az euro-atlanti integráció mellett. Az RMDSZ javaslatára kijelentik, hogy országuk az EU-, NATO- és NYEU-integrációja után is „segíteni kívánja azokat az országokat, amelyek még nem kaptak meghívást a teljes tagságra”.
Április 24–28.
·          Marosfőn kerül sor a MIT tisztújító közgyűlésére.
Április 30–Május 4.
·       A Temes megyei RMDSZ szervezésében kerül sor Temesváron a hagyományossá vált Bánsági Magyar Napok Rendezvénysorozatra. Megünneplik a Magyar Ház Rt. Közgyűlésének 70. évfordulóját.
Május 10.
·       Az RMDSZ Oktatási, Művelődés- és Egyházügyi Főosztálya és a Diaszpóra Alapítvány Kolozsváron módszertani szórványtalálkozót szervez. Takács Csaba ügyvezető elnök felvázolja az érdekképviseleti szervezet a szórványtevékenységre vonatkozó cselekvési programját.
Május 14. Tizenhat kolozsvári városi tanácsos nyilatkozatban ítéli el Gheorghe Funar polgármester kezdeményezését, miszerint feltételeket próbál szabni Göncz Árpád magyar köztársasági elnök kolozsvári látogatásához.
Május 18 Az Oktatásügyi Minisztérium véglegesíti és a koalíciós kormány jóváhagyja a 84/1995-ös Tanügyi törvény kiegészítésére és módosítására vonatkozó törvénytervezetet. Ez tartalmazza a romániai oktatás általános reformját szolgáló szabályozásokat, a romániai magyarság és az RMDSZ jogos igényeit az anyanyelvű oktatásra vonatkozóan.
Május 20. Első ízben tart plenáris ülést a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa (NKT). A Kisebbségvédelmi Hivatal mellett tanácsadó szervként működő tanácsban a romániai magyar kisebbségek szervezetei 3-3 taggal képviseltetik magukat.
Május 25. Emil Constantinescu elnök meghívására háromnapos hivatalos látogatásra Romániába érkezik Göncz Árpád magyar köztársasági elnök.
Május 25–27.
·       Göncz Árpád magyar államfő az RMDSZ bukaresti székházában találkozik a szövetség vezetőivel. Markó Béla történelmi fontosságunak nevezi a látogatást, egy olyan helyzetben, amikor a romániai magyarság érdekvédelmi szervezete részt vállal a kormányzásból, s amikor végre beindul a két ország közötti alapszerződés előírásainak gyakorlati megvalósítása. Göncz Árpád kijelenti: Magyarország érdekelt abban, hogy Románia az első körben, Magyarországgal együtt csatlakozzon a NATO-hoz.
·       Göncz Árpád beszédet mond a Parlament két Házának együttes ülésén, melyben rámutat, Európa és a világ közvéleménye a magyar-román jószomszédi kapcsolatokat a régió stabilitásának fontos tényezőjeként tartja számon.
Május 28. A kormány benyújtja a Szenátushoz a 69/1991-es Helyhatósági törvény kiegészítésére és módosítására vonatkozó 22/1197 sz. sürgősségi kormányrendeletet. Ezzel a kormányrendelet hatályba lép. A módosított törvény a helyi autonómia elvének érvényesítésével egyidejűleg, számos új rendelkezést tartalmaz a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatát illetően a helyi közigazgatásban, illetve a két- vagy többnyelvű helységnevek és feliratok alkalmazása tekintetében.
Június 2. Az RMDSZ Művelődési és Egyházügyi Főosztálya a Művelődési Minisztérium elé terjeszti a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Memorandumát. A szakértők döntése értelmében a főteret eredeti állapotába kell helyreállítani. Ennek nyomán is az Országos Műemlékbizottság kiszáll a helyszínre.
·       Az RMDSZ kolozsvári székházában Takács Csaba ügyvezető elnök fogadja Orbán Viktort, a FIDESZ – Magyar Polgári Párt elnökét.
Június 6. A Parlament két Háza együttes ülésén vitatja meg az ellenzék bizalmatlansági indítványát a Ciorbea-kormány programjával szemben. A testület 227-158 arányú voksolással bizalmat szavaz a kormánynak.
Június 8.
·       Baróton ülésezik az OÖT elnöksége. Megvitatják a 69/1991-es számú helyhatósági törvény módosításából fakadó tennivalókat. Az önkormányzati programok számára finanszírozási lehetőségeket tartalamazó adatbázis összeállításáról dönt.
Június 10.
·       Markó Béla szövetségi elnök fogadja a Sanitas Szakszervezeti Szövetség küldöttségét, mely javaslatcsomagot nyújt át az Egészségügyi biztosítási törvénytervezetre, illetve a Költségvetési alkalmazottak bérezését szabályozó törvénytervezetre.
·       Magyar Bálint, a Magyar Köztársaság művelődési és közoktatási minisztere kolozsvári látogatása során megbeszélést folytat Takács Csaba ügyvezető elnökkel. A romániai magyar művelődési élet néhány időszerű problémáját tekintik át.
Június 13–18. Az EMKE tagszervezeteként működő Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kárpát-medencei részvétellel Szovátán tartja a III. Honismereti Népfőiskola Táborát.
Június 21.
·       A Kolozsváron ülésező SZET tagjainak egyhangú véleménye az, hogy növelni kell a testület szerepét a romániai magyarság életének irányításában. Szükségesnek tartják a fontosabb lépések előtti konzultációt.
Június 25. Az OMDSZ Diáktanácsának Nagyváradon tartott ülésének napirendjén a Magyar Ifjúsági Tanács küldöttgyűlésének előkészítése, illetve a felvételi információs irodák felállítása szerepel.
Június 26.
·       A Tanügyi törvény módosítása kapcsán az RMDSZ képviselőházi frakciója megbeszélést folytat Victor Ciorbea miniszterelnökkel. A koalíción belüli nézeteltérések miatt az RMDSZ véleménye szerint sürgősségi kormányrendeletet kell kiadni. Az álláspontot a miniszterelnök is támogatja.
Június 27.
·       Az ÜE kiértékeli a csereháti létesítmény kapcsán Székelyudvarhelyen kialakult helyzettel foglalkozó jelentéseket. Leszögezi, hogy az önbíráskodás összeegyezhetetlen a jogállamiság alapelveivel. Elhatárolja magát mindazoktól, akik e tulajdonvita megoldásáért erőszakhoz folyamodnak.
Június 28. Nyolcadik alkalommal rendezik meg Tordaszentlászlón az RMDSZ és az EMKE égisze alatt a hagyományos Szent László-napi kórustalálkozót.
Július 5. Az RTV kolozsvári Területi Stúdiójának Szabad Szakszervezete meghívására Kolozs megye parlamenti képviselői, megyei pártelnökei és a stúdió igazgatósága megbeszélést folytatnak a közszolgálati televízió területi stúdióit fenyegető központi intézkedésekről. Elhangzik, hogy előzetes bejelentés nélkül több mint 30%-kal csökkentették a kolozsvári Területi Stúdió műsoridejét.
Július 7. A Szenátus június 30-i és július 1-i ülése után ismét napirendre kerül a Hargita és Kovászna megyékben történt állítólagos törvénysértéseket kivizsgáló különleges bizottság létrehozását célzó határozat vitája. A plénum elutasítja a kezdeményezést.
Július 8. A Szenátus ratifikálja a Helyi Autonómiák Európai Chartáját.
Július 12–13.
·       Kolozsváron ülésezik az SZKT. A testület fölveszi a szövetség tagjainak sorába az Erdélyi Kárpát Egyesületet. Meghallgatja a Szabályzat-Felügyelő Bizottság jelentését Szőcs Géza kongresszusi fellebbezésének tárgyában. Az SZKT nyilatkozatban üdvözli a madridi NATO-csúcstalálkozó azon döntését, hogy az euro-atlanti biztonsági rendszerbe új, kelet-közép európai tagokat vesznek fel.
Július 14. A Tanügyi törvényt módosító 36-os számú sürgősségi kormányrendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben, ezzel a kormányrendeletbe foglalt törvénymódosítsok érvénybe lépnek.
Július 19
·       Az ÜE, a marosvásárhelyi kétnyelvű helységnévtábláknak a lefestésére reagálva, közleményben követeli mindazoknak a felelősségre vonását, akik hozzájárultak e tettek elkövetéséhez.
·       Az RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros megyei Romániai Demokratikus Konvenció felháborodással veszi tudomásul a magyar helységnevek elcsúfítását.
Július 21–26. Tusnádfürdőn megrendezik a VIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet.
Július 22.
·       Markó Béla szövetségi elnök sajtóértekezleten hangsúlyozza, hogy az RMDSZ nem csupán a kisebbségi kérdés megoldását tartja feladatának. A koalíciós kormányprogram, a reform és az európai integráció megvalósításán dolgozik. Takács Csaba ügyvezető elnök a reform lelassult ütemére hívja fel a figyelmet, amit a helyi szinten be nem fejeződött politikai struktúraváltásnak tulajdonít.
Július 23.
·       Markó Béla RMDSZ-elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Boros János Kolozs megyei elnök Kolozsváron fogadják a Kovács László magyar külügyminiszter által vezetett küldöttséget.
·       Az RMDSZ több jeles személyisége részt vesz Kolozsváron a Magyar Köztársaság Konzulátusának ünnepélyes megnyitóján.
Július 24. A Maros megyei prefektúrának címzett 1997. július 24-i levelében Remus Opriș kormányfőtitkár leszögezi, hogy „azokon a településeken, melyeken a lakosság legalább 20%-a egy nemzeti kisebbséghez tartozik, a helyi hatóságok biztosítani fogják a helységnévtáblák, a közintézmények, valamint a közérdekű hirdetések kiírását az illető nemzeti kisebbség nyelvén is”. „Következésképpen, nincs szükség a helyi tanács jóváhagyására a módosított 69-es törvény alkalmazásához”.
Augusztus 1.
·          Megkezdi működését az Önkormányzati Hírlevél szerkesztősége.
Augusztus 9.
·       Kolozsváron a Szociáldemokrata Platform, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, valamint a Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete szervezésében munkaügyi és szociális kérdések kapcsán magyar és román nyelvű előadásokra kerül sor.
Augusztus 11. A Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal közleményben foglal állást a Helyhatósági törvény módosításának a többnyelvű feliratokra vonatkozó rendelkezései kapcsán a kormányt érő támadások, illetve kormányellenes hangulatkeltés ügyében.
Augusztus 12–16. Az Illyefalván megnyíló Anyanyelvi Konferencia célja egy olyan mozgalom elindítása, amely gyakorlatban tudná megvalósítani a korszerű magyar önazonosság és anyanyelvűség eszményét.
Augusztus 17. IV. alkalommal rendezi meg Hármasfalu közössége és az EMKE Országos Elnöksége Székelyszentistvánon az országalapító szent király emlékezetének szentelt rendezvényt.
Augusztus 29.
·          Az ÜE az V. RMDSZ Kongresszussal kapcsolatos szervezési kérdésekről tanácskozik.
Szeptember 2.
·       Törzsök Erika, a HTMH elnöke és az ÜE tagjai megvitatják a román-magyar alapszerződés gyakorlatba ültetésének mozzanatait és a dokumentumba foglalt vegyes bizottságok létrehozásának időszerűségét.
Szeptember 4. Dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai Unió elnöke és az Európai Parlament tagja az RMDSZ bukaresti székházában hangsúlyozza, hogy az integrálódni kívánó országok megítélésében elsőrendű fontossággal bír a kisebbségi kérdés megfelelő kezelése is.
Szeptember 7. A MIT kolozsvári Küldöttgyűlésén megvitatják a központi kormányzati szervekkel való kapcsolat javításának módozatát.
Szeptember 7–8.
·       Frunda György szenátor részt vesz Brüsszelben az ET Jogi és Emberi Jogi Bizottságának ülésén. Tekintettel arra, hogy a Tanügyi törvényt, illetve a Helyi önigazgatás törvényét módosító kormányrendeletek megszűntetik a nemzeti kisebbségekre vonatkozó diszkriminációt felkéri a Bizottság tagjait, hogy támogassa a romániai demokratikus folyamatokat és saját parlamentjeikben sürgessék a Kisebbségi Keretegyezmény ratifikálását.
Szeptember 13.
·       Kolozsváron ülésező TEKT-en bemutatják a Tanügyi törvény módosításának és kiegészítésének megalapozásául szolgáló, kül- és belföldi dokumentációt tartalmazó RMDSZ kiadványt. Elhangzik, hogy előkészületben van a Közigazgatási törvény módosításának jogi hátterét tisztázó kiadvány is.
Szeptember 20–21.
·       Az SZKT véglegesíti az október 3–4-én sorra kerülő kongresszus elé terjesztendő dokumentumokat.
Szeptember 23.
·       Koalíciós egyeztetésen tisztázódik, hogy a Tanügyi törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet kapcsán a nézetkülönbségek nem a koalíció és az RMDSZ között, hanem a Parasztpárt és az RMDSZ között léteznek.
Szeptember 25.
·       Markó Béla sajtótájékoztatón beszámol a parasztpárt elnökével és a miniszterelnökkel folytatott tanácskozásáról, melyen megállapodtak a felmerült nézetkülönbségek tisztázását és rendezését célzó teendőkben.
Szeptember 27. Az RMPSZ Szatmárnémetiben tartott ülésén Lászlóffy Pál elnök leszögezi: az RMPSZ az anyanyelvű oktatást illetően újabb kompromisszumra nem hajlandó, hiszen a Sürgősségi kormányrendelet önmagában kompromisszumként fogadtatott el.
Október 3–4.
·       Marosvásárhelyen kerül sor az RMDSZ V. Kongresszusára. A testület elfogadja az alapszabályzat és a program módosítását, valamint az RMDSZ kormánykoalíciós cselekvési programját.
Október 8. Kovács László magyar külügyminiszter kijelenti: az RMDSZ jogos igényei olyan kérdésekre vonatkoznak, amelyek szerepelnek a két ország közötti alapszerződésben és megfelelnek az európai normáknak. A NATO-tagságra törekvő Romániának meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.
Október 9–11. Kolozsváron Műemlékvédelem, településfejlesztés és környezetvédelem az önkormányzatok szintjén címmel, a KLMT szervezésében, az EMKE és az RMDSZ ÜE védnöksége alatt Magyarországról és Jugoszláviából egybegyűlt szakemberek, polgármesterek tartanak konferenciát.
Október 14.
·       Ülésezik az RMDSZ és a KDNPP vegyes bizottsága. Feladata a Tanügyi törvényt módosító kormányrendelet kapcsán kialakult nézetkülönbségek rendezése. A vegyes bizottság megegyezik abban, hogy amennyiben a koalíció csúcsvezetése elfogadja az általuk kidolgozott ajánlást, az kötelező érvényű a kormánykoalíció parlamenti tagjai számára.
Október 16. A Képviselőházban is sor kerül a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája ratifikálására vonatkozó törvénytervezet végső szavazására.
Október 21.
·       Horn Gyula magyar miniszterelnök ellátogat az RMDSZ bukaresti székházába. Gratulál az RMDSZ-nek a kormányzásban vállalt szerepéért.
Október 22.
·       A Szabadelvű Kör állásfoglalásban jelenti ki, hogy nem fogad el semmilyen Kolozsváron kívüli megoldást az erdélyi magyar egyetem székhelyét illetően.
Október 23
·       Markó Béla és Takács Csaba közleményben szögezi le, hogy egy önálló magyar tudományegyetem működtetéséhez a legalkalmasabb helyszín Kolozsvár.
Október 28.
·       Az RMDSZ képviselőházi frakciója közleményben jelenti ki: az önálló, államilag támogatott, Kolozsvár-központú Bolyai Tudományegyetem újraalakításával szemben nem javasolja a más városban való egyetem létrehozásának alternatíváját.
Október 29. A történelmi magyar egyházak vezetői sajtóértekezletet tartanak az RMDSZ bukaresti székházában.
·          A romániai Közmunkaügyi és területrendezési Minisztérium küldöttsége a magyar Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium meghívására Budapestre látogat. A tárgyalások során előkészítik a két minisztérium közötti megállapodás szövegét és megvitatják a területfejlesztési kooperációs terveket.
November 4.
·       Markó Béla fogadja a National Democratic Institute Patrick Merloe vezette küldöttségét. A látogatás célja a romániai demokratikus kibontakozás lehetőségeinek felmérése, programok kidolgozása érdekében.
November 6. Budapesten ünnepélyesen megnyitják a Határon Túli Magyar Ifjúsági Szervezetek Információs Irodáját.
November 4–7. A Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának meghívására román parlamenti csoport látogat Budapestre. A megbeszéléseken a két ország közötti viszonyt az integrációs folyamat tükrében tekintik át.
November 7–9. Árkoson tartja VI. Kongresszusát a MISZSZ. Célja, hogy új vezetéssel megerősítse pozícióját a romániai magyar ifjúsági szervezetek körében és aktívabb részt vállaljon a romániai társadalom demokratikus átalakításában.
November 11.
·       Ülésezik az OT. A kormányzati tevékenység vitája nyomán felhatalmazza a koalíciós tárgyaló küldöttséget, hogy szorgalmazza az RMDSZ nagyobb szerepvállalását a reformfolyamatban, határozottan lépjen fel a kormányprogram betartásáért.
November 12. Az NKT plénuma nyilatkozatban foglal állást a Romániában élő nemzeti kisebbségeket, etnikai közösségeket foglalkoztató kérdésekről: az anyanyelvi oktatásról, a szabad nyelvhasználatról, az elkobzott javak visszaszolgáltatásáról, a hazai sajtóban felerősödött nacionalista megnyilvánulásokról.
November 18. A Képviselőházban a Hargita-Kovászna megyei románság állítólagos veszélyeztetett helyzetével kapcsolatos egyszerű indítvány vitájára kerül sor. A román koalíciós pártok nevében felszólalók hivatalos statisztikai adatokkal alátámasztják és pontról pontra megcáfolják az indítvány diszkriminációra vonatkozó állításait.
November 21. Szegeden a Duna-Maros-Tisza Eurórégióban négy magyar, négy román és egy jugoszláv tartomány vesz részt a térség gazdasági, kulturális és turisztikai együttműködését kívánva elősegíteni.
November 21–22. A szlovéniai Lendván kerül sor a kárpát-medencei magyar kisebbségi szervezetek találkozójára, amelyen az RMDSZ, EMKE, CSEMADOK, KMKSZ, HMSZ, Burgerlandi Magyar Kulturális Egyesület, VMKSZ képviselői elemzik a kulturális hálózat jogállását az egyes országokban. Megvitatják a nemzeti kisebbségeket hátrányos helyzetbe hozó joggyakorlatokat és egyeztetik az együttműködés módozatait.
November 21–24.
·          Csicsó Antal, a Moldvai Csángó-magyarok Szövetségének alelnöke részt vesz Brüsszelben az Európai Kultúrák Tanácsát előkészítő találkozón. A Tanács felvállalja az eltünőfélben lévő vagy elnyomott kultúrák képviseletét. Csicsó Antal bemutatja a moldvai csángómagyarok helyzetét, kultúráját és fő problémáit.
November 29.
·          Az EMKE évi közgyűlése nyilatkozatban foglal állást a magyar egyetem kérdésében. Létfontosságúnak tekinti az 1996. évi választások nyomán kormányzati szerepet vállalt politikai erők közös programjában szereplő magyar egyetem minél hamarabbi létrehozását. Az új Románia demokratikus átalakulásának döntő lépése a Bolyai Egyetem 1959-es erőszakos megszüntetésének érvénytelenítése, az önálló Bolyai Egyetem jogszabályban biztosított visszaállítása kell legyen.
December 4. Victor Ciorbea miniszterelnök a Parlament együttes ülésén bemutatja az átalakított kormány új tagjait és a reformfolyamat felgyorsítására tett kormányintézkedéseket.
·       Az RMDSZ képviselőházi frakciója határozat-tervezetet nyújt be a két Ház Állandó Bizottságához, melyben kéri, hogy a Parlament szólítsa fel a Kormányt: számoljon be a megkötött alapszerződések, valamint a nemzeti és helyi kisebbségekre vonatkozó konvenciók és dokumentumok gyakorlati alkalmazásáért tett intézkedésekről.
December 5.
·       Az udvarhelyszéki RMDSZ a csereháti Szociális Központtal kapcsolatban kijelenti: határozottan ragaszkodik a létesítmény eredeti rendeltetéséhez, amely az 1993. január 28-i Tanácsi Határozatnak megfelelően a székelyudvarhelyi és a környékbeli fogyatékos gyermekek otthona kell legyen. Elfogadhatatlannak tartja a városvezetés zaklatását és a Hargita-Kovászna megyei feszültségkeltéseket.
December 6.
·          Kolozsváron a MIT Küldöttgyűlésén beszámoló hangzik el a Romániai Ifjúsági Tanács megyei fiókjainak alakuló üléseiről, a Magyar Ifjúsági Világszövetség Erdélyi Tanácsának megalakulásáról. A MIVET nem képviseleti fórumként, hanem az információáramlást elősegítő, szakmai jellegű szervezetként kíván működni.
December 9. A Szenátus Tanügyi törvényt módosító Sürgősségi Kormányrendelet szakaszonkénti vitája során az RMDSZ koalíciós partnerei minden koalíciós egyezséget felrúgnak. A rendkívüli helyzetben az RMDSZ szenátorai kivonulnak a munkálatokról. Markó Béla a frakció rögtönzött sajtóértekezletén bejelenti: konzultációra visszahívja a kormány üléséről az RMDSZ minisztereit, akiknek a kormányban való tevékenységét az RMDSZ meghatározatlan időre felfüggeszti.
December 10.
·       Emil Constantinescu államfő, az RMDSZ küldöttségével folytatott megbeszélés során kijelenti, hogy nem hajlandó olyan Tanügyi törvényt aláírni, amely nem teszi lehetővé a kisebbségek nyelvén egyetemek és fakultások létrehozását. Ígéretet tesz arra, hogy nyilvánosan is megfogalmazza álláspontját a Tanügyi törvény kapcsán kialakult nacionalista légkörre vonatkozóan. Az RMDSZ vezetői kifejtik, hogy a koalíciós pártok vezetőitől is határozott fellépést várnak a magyarellenes és kisebbségellenes megnyilatkozások visszaverésében.
·       Az ÜE nyilatkozatot ad ki a székelyudvarhelyi Csereháton lezajlott eseményekkel kapcsolatban, melyben reményét fejezi ki, hogy Romániában a jogállamiság elvei érvényesülnek.
December 11.
·       Gabriel Andreescu és Renate Weber, az APADOR-CH (a romániai Helsinki Bizottság) társelnökei, Doina Cornea asszony és Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke nyílt levelet intéznek az SZKT-hoz. Felkérik a testületet, hogy alaposan mérlegelje a döntés minden lehetséges következményét és döntsön az RMDSZ bennmaradásáról a kormányban.
·       Az RMDSZ Oktatási Főosztályának szervezésében Kolozsváron az erdélyi magyar főtanfelügyelők, főtanfelügyelő-helyettesek és tanfelügyelő tanácskozásának napirendjén a korszerű anyanyelvű szakoktatási iskolahálózat telepítési koncepciójának vitája szerepel.
December 13.
·       Az SZKT és a SZET együttes ülésének résztvevői, az anyanyelvű oktatás helyzetével kapcsolatos állásfoglalásukban elhatározzák, hogy a kisebbségek nyelvén történő oktatás területén csak a kormányprogram szellemének és betűjének, csak a koalíciós pártok és a koalíciós kormány által vállalt kötelezettségek betartása esetén fogadható el a Szövetség további koalíciós együttműködése.
December 19.
·       A Kovászna Megyei Tanács elnöke és a megye alprefektusa Kovászna megyei látogatásra hívja Emil Constantinescu államfőt, hogy a helyszínen győződjön meg az interetnikai kapcsolatok alakulásáról.