Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Kronológia

1999

Január 6.
·       Az RMDSZ kézdiszéki területi szervezete állásfoglalást tesz közzé a helyi épületeken megjelent provokatív feliratokkal kapcsolatban, elhatárolja magát minden etnikai konfliktus szításától.
Január 14–16.
·       Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium politikai államtitkára Erdélybe látogat. Kolozsváron találkozik Markó Béla szövetségi elnökkel és az ÜE tagjaival.
Január16–17.
·       Az RMDSZ kormányzati tisztségviselői, prefektusai, alprefektusai, megyei tanácselnökei és alelnökei Illyefalván tanácskoznak. Nyilatkozatban fogalmazzák meg a Költségvetési törvény fő alapelveit.
Január 21. A zsil-völgyi bányászok politikai színezetet öltött megmozdulása következtében kialakult válságos, a demokratikus jogállamot fenyegető helyzetben Emil Constantinescu államfő összehívja a parlamenti pártok vezetőit. Az RMDSZ vezetősége egyetért a sürgősségi állapot bevezetésével és a belügyminiszter lemondásával.
Január 25.
·       Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Jogi és Emberi Jogi Bizottsága, az Európai Néppártok csoportjának javaslatára három évre alelnökévé választja Frunda György szenátort.
Január 26.
·       Az OT egyetért Tokay György kisebbségügyi miniszter lemondó levelével. Eckstein-Kovács Pétert javasolja a tisztség betöltésére.
·       Az OT elemzi a zsil-völgyi bányászok megmozdulása nyomán kialakult politikai helyzetet.
Január 28.
·       Az ÜE elfogadja a VI. Kongresszus előkészítésére vonatkozó ütemtervet.
Január 29.
·       A TEKT a következő SZKT és a VI. Kongresszus előkészítésével kapcsolatos kérdéseket vitat meg.
Február 1.
·       Eckstein-Kovács Péter kisebbségügyi miniszter leteszi a hivatali esküt.
Február 4.
·       Markó Béla fogadja Kovács Lászlót, a Magyar Szocialista Párt elnökét, aki a Szocialista Internacionálé Közép és Kelet-Európai Bizottságának ülésére érkezik Bukarestbe. Kovács László beszámol Emil Constantinescu államfővel és Radu Vasile kormányfővel folytatott megbeszéléseiről.
Február 7. A Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége Gyimesbükkön tartja évi közgyűlését. Napirenden szerepel a csángó-magyarok anyanyelvi oktatásának kérdése is.
·          A két Ház együttes ülésén megkezdődik az 1999. évi költségvetés tervezetének általános vitája.
Február 16.
·       Az Ipari és Kereskedelmi Kamara vezetői úgy értékelik, hogy az RMDSZ-nek jelentős szerepe volt a Kis- és Középvállalatok Ügynökségének létrehozásában és a Parlament által a kis- és középvállalatok részére kiutalt támogatás megszerzésében.
Február 17.
·       Sajtóértekezletén Markó Béla leszögezte: a Miron Cozma ellen hozott ítéletnek nincs politikai indítéka, a Legfelsőbb Törvényszék döntött a tényleges bűncselekmények megfelelő besorolásáról. Corneliu Vadim Tudor mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban elmondja: ennek már régen meg kellett volna történnie, hogy senki se képzelhesse magát a törvényeken felül állónak.
Február 20. Budapesten kerül megrendezésre a Magyarország és a határon túli magyarság című magyar-magyar konferencia. A résztvevők bejelentik a Magyar Állandó Értekezlet politikai konzultatív testület megalakítását, melyet a parlamenti, illetőleg tartományi képviselettel rendelkező határon túli magyar szervezetek, a magyarországi parlamenti pártok, a magyar kormány, valamint a nyugati magyarság képviselői alkotnak. A testület évente legalább egyszer a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke meghívására ül össze.
Február 27.
·       Marosvásárhelyen kerül sor a SZET és az SZKT együttes ülésére. Az SZKT állást foglal a Romániában észlelhető etnikai diszkrimináció ügyében, követeli a jogsértő perek azonnali beszüntetését. Egy másik állásfoglalásban figyelmeztet, hogy az Országos Audiovizuális Tanács 14/1999-es határozatával kötelezővé teszi a nem román nyelven sugárzott műsorok számára a román nyelvű feliratozást, illetve az élő adások esetében a mondatonkénti szóban történő tolmácsolást. Az Európa Tanács és a Nyugat-Európai Unió Parlamenti Közgyűlésében való hatékonyabb tevékenység érdekében az SZKT dönt arról, hogy kéri a társult tagsági státust az Európai Néppártban.
Március 5.
·       Bővített országos vezetőségi gyűlését tartja Csíkszeredában a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt. Az ülésen az RMKDP IV. Kongresszusa napirendjének és lebonyolítási tervének megvitatása és jóváhagyása szerepel.
Március 6.
·       Az RMGE Kisiratoson tartja küldöttgyűlését. Javaslatot tesznek a mezőgazdasági termelés növelésére és az egyesület tevékenységének javítására. Teljes jogkörű megbízott elnöknek Sebestyén Csabát választják.
Március 15. Radu Vasile miniszterelnök üzenetet intéz az 1848. március 15-i magyar forradalom 151. évfordulóját ünneplő rendezvények résztvevőihez.
Március 20.
·          Szovátán, a Teleki Oktatási Központban került sor a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség VII. Közgyűlésére.
Március 23. Valeriu Stoica igazságügyminiszter előterjesztése alapján a Szenátus felfüggeszti Corneliu Vadim Tudor mentelmi jogát. A Nagyrománia Párt elnöke elleni vád becsületsértés, az állami hatóságok sértegetése, valamint hamis információk közlése.
·          A koalíciós pártok vezetőinek találkozóján az államfővel és a miniszterelnökkel teljes egyetértés alakul ki arról, hogy az előrehozott választások visszavetnék a beindult reformot.
Március 26.
·       A magyar polgármesterek sepsiszentgyörgyi tanácskozásán megvitatják a helyi közigazgatásra vonatkozó módosított törvény rendelkezéseiből valamint a területrendezési tárca által kidolgozott és külföldi hiteleket is felhasználó programokból adódó feladatokat a város- és községfejlesztés terén.
Március 30. A Parlament két házának együttes ülésén megszavazzák a Számvevőszék személyi összetételét. A testületben az RMDSZ két jelöltje kap helyet.
Március 31.
·       Sajtóértekezletén Markó Béla kifejti az RMDSZ álláspontját a NATO jugoszláviai fegyveres beavatkozásával kapcsolatban: „az RMDSZ a békés, tárgyalásos úton való rendezés híve volt és marad minden konfliktus esetében, ám a koszovói válság békés rendezésére irányuló összes lehetőségek kimerülése folytán a NATO fegyveres beavatkozása elkerülhetetlenné vált”.
·       Eckstein-Kovács Péter kisebbségvédelmi miniszter elnökletével a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa megtárgyalja a diszkriminációellenes törvény tervezetét. Kéri a Választási törvény kisebbségi képviselőkre vonatkozó szakaszának kiegészítését olyan értelemben, hogy az egy képviselőre jogosult kisebbségi szervezetek minden megyében ugyanazt a listát tehessék le, hogy az illető kisebbséghez kötődő személyek jussanak képviselői mandátumhoz.
Április 7.
Nagy Zsolt ügyvezető alelnök az RMDSZ képviseletében egy EDU-felmérő küldöttség magyarországi látogatásán vesz részt. A küldöttség a Kisgazda Párt EDU-tagságának kérdését vizsgálja meg. A küldöttség az RMDSZ szavazatával is támogatja a párt tagság-felfüggesztésének megszüntetését. A küldöttség megbeszélést folytat az FKGP, az MDF és a FIDESZ képviselőivel.
Április 8.
·       Az RMDSZ heti sajtóértekezletén bemutatják az Etnikumközi Kapcsolatok Kutatóközpontja által, a romániai magyarok körében végzett közvéleménykutatás eredményeit.
Április 17.
·       Az SZKT marosvásárhelyi ülésének legfontosabb napirendi pontja a VI. kongresszus előkészítése.
Április 22. A Szenátus és a Képviselőház együttes ülésén vitatja meg Emil Constantinescu államelnök levelét a román légtérnek a NATO repülőgépek által feltétel nélkül, meghatározatlan időre történő igénybevételét illetően. Az RMDSZ Románia elnökének kérése mellett szavaz.
Április 23.
·       Marosvásárhelyen összeül a Kongresszusi Egyeztető Kerekasztal. A testület megvitatja és véglegesíti az RMDSZ VI. Kongresszusa elé terjesztendő program, illetve alapszabályzat-módosításokat.
Április 24.
·       Az RMDSZ ÜE Művelődési és Egyházügyi Főosztálya egyeztető tanácskozást szervez Kolozsváron az RMDSZ megyei művelődési alelnökei számára. A találkozó célja az érdekvédelmi és kultúraszervezési tapasztalatcsere.
Április 25–28.
·       Markó Béla és Takács Csaba részt vesznek az Autonómiák jelene és jövője Európában című katalán-magyar kerekasztal-megbeszélésen.
Április 26.
·       Az Európa Tanács Strasbourgban összeült Parlamenti Közgyűlése elfogadja Frunda György javaslatait a titkosszolgálatok tevékenységére vonatkozóan. Ennek megfelelően nemzetközi viszonylatban alapjaiban fog változni a titkosszolgálatok tevékenységének kereteit szabályozó törvénykezés.
Április 28. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség II. János Pál pápa romániai látogatásának alkalmából Memorandumot intéz Románia elnökéhez, kormányához és a Szentszékhez, amelyben „visszaigényeli a román kommunista hatalom által jogtalanul elvett javait”.
Április 29.
·       A Reform Tömörülés Nagyváradon tartja Reform-műhely rendezvénysorozatának soros fórumát. A találkozón vita folyik a szövetség megújítására irányuló törekvésekről.
Május 2.
·       Nagyenyeden ülésezik az OÖT, amely a kongresszus előtt számba veszi a szövetség megvalósításait és további terveit a helyi önigazgatás területén.
Május 4–5.
·       Marosvásárhelyen kerül sor a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt (RMKDP) kongresszusára. Tekintettel arra, hogy az RMKDP nem jegyeztette be magát az új párttörvény előírásainak megfelelően, a kongresszus megvitatja és elfogadja a névváltoztatásra irányuló javaslatot, melynek értelmében a továbbiak során a szervezet Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom név alatt működik. Az elnöki tisztséget változatlanul Kelemen Kálmán tölti be.
Május 6. A kormány elfogad egy sürgősségi rendeletet, amellyel 36, köztük 15 magyar ingatlant juttatnak vissza egykori tulajdonosaiknak.
Május 15–16.
·       Csíkszeredában az RMDSZ VI. Kongresszusa újabb négy éves időszakra választja meg Markó Béla szenátort, aki 1993 óta elnöke a szövetségnek. Állásfoglalást fogadnak el a romániai politikai helyzettel, illetve a Balkán stabilitásával kapcsolatban. A testület elfogadott határozataiban leszögezi, hogy hangsúlyt fektet az ifjúságpolitikai célkitűzések megvalósítására, illetve a csángó-magyarság helyzetének rendezésére.
Május 20. A Parlament két Háza együttes ülésen vitatja meg az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványt, melyet nagy többséggel elvet, és bizalmat szavaz a Vasile-kormánynak. A kormány előzőleg törvénycsomagot dolgozott ki a romániai gazdasági reformfolyamat felgyorsítására, amelyért politikai felelősséget vállalt.
Május 24. A Képviselőházban a választásokat szabályozó törvény módosítására vonatkozó javaslat leglényegesebb pontjai: a választási küszöb 5%-ra való emelése, valamint a „politikai alakulat” megnevezés törlése a „pártok” mellől. Az RMDSZ egyetért a választási küszöb emelésével, de ellenzi a „politikai alakulat” megnevezés törlését.
Június 1.
·       A Nemzeti Kisebbségi Tanács sajtótámogatásának elosztása céljából Bukarestben ülésezik az RMDSZ és az EMKE által létrehozott sajtókuratórium.
Június 8. A Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal, Eckstein-Kovács Péter kisebbségügyi miniszter aláírásával közleményben szögezi le: sajnálatos tény, hogy egy sportesemény során Románia polgárai egy részének elüldözésére buzdító jelszavak hangzanak el, ami hátrányosan befolyásolja az országról alkotott képet.
Június 14–19. Romániába látogat Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa. Eckstein-Kovács Péter tájékoztatja a főbiztost a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal által kezdeményezett zsidó deportáltak kártalanításáról, ugyanakkor biztosítja, hogy a román kormány határozott szándéka az egyházi- és közösségi tulajdonok helyzetének rendezése.
Június 15.
·       Markó Béla szövetségi elnök Takács Csabát bízza meg az új ügyvezető elnökség kialakításával.
Június 18.
·       Székelyudvarhelyen a Szabadelvű Kör országos gyűlésén az alapszabályzat és a program módosítása után a résztvevők megvitatják a belső választások kérdését.
Június 19.
·       Marosvásárhelyen kerül sor az SZKT soros ülésére, a SZET alakuló ülésére és a két testület együttes ülésére. A SZET új elnöke Kelemen Hunor államtitkár. Az SZKT napirendjén a belső választásokra, valamint az önkormányzati választásokra vonatkozó szervezési intézkedések szerepelnek, mellyel kapcsolatban a résztvevők határozatokat fogadnak el. A SZET és az SZKT együttes ülése megválasztja Takács Csabát az ügyvezető elnöki tisztségbe. A két testület megválasztja az új ügyvezető-elnökséget, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottságot, a Szövetségi Ellenőrző Bizottságot és a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottságot.
Június 23. A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa elemzi a sajtóban megjelenő idegengyűlölő megnyilatkozásokat, mellyel kapcsolatban nyilatkozatot fogad el. Ismerteti a tavaly létrehozott Kisebbségi Tárcaközi Bizottság és annak Roma Albizottságának tevékenységét. Eckstein-Kovács Péter bejelenti: kezdeményezi a kormányprogramban szereplő Kisebbségkutató Intézet mielőbbi létrehozását.
Június 24.
·       Markó Béla sajtóértekezleten hívja fel a figyelmet, hogy hiányzik a megfelelő törvényes keret, mely biztosítaná a természeti katasztrófák megelőzését és következményeinek hatékony felszámolását.
Június 25.
·       Sor kerül az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének alakuló ülésére, mely során megvitatják az ÜE struktúrájának módosulása során felmerült szükséges gyakorlati intézkedéseket.
Június 30.
·       Az ÜE megvitatja és elfogadja a főosztályok cselekvési prioritásait és II. féléves cselekvési tervét.
Július 7. A Legfelsőbb Bíróság, a kormányt elmarasztalva, megsemmisíti a Bukaresti Táblabíróság korábbi ítéletét a Petőfi-Schiller egyetem ügyében.
·       Az RMDSZ szenátusi frakciója közleményben elhatárolja magát Csapó József szenátortól, aki a frakcióban megszavazott álláspontot figyelmen kívül hagyva a Tanügyi törvény módosítása ellen szavazott, és aki több hazai magyar lapban közzétett nyilatkozatában torz képet ad a törvénynek az anyanyelvű oktatást szabályozó cikkelyeiről.
Július 9.
·       Markó Béla a marosvásárhelyi Szövetségi Elnöki Hivatalban fogadja a MIT, OMDSZ és MISZSZ vezetőit. Elhangzik, hogy az RMDSZ hangsúlyt fektet az ifjúsági szervezetek támogatására, és a magyar ifjúsági érdekképviseletre.
·       Az Ügyvezető Elnökség elfogadja Szervezési és Működési Szabályzatát.
·       Az OÖT elnökségi ülésének fő napirendi pontja a helyhatósági választás.
Július 10.
·       Sor kerül a Szövetségi Ellenőrző Bizottság alakuló ülésére. Elnöknek Takács Gyulát választják.
Július 13. Dávid Ibolya, a Magyar Köztársaság igazságügyi minisztere és Radu Vasile miniszterelnök bukaresti megbeszélésén megfogalmazódik egy aradi román–magyar emlékpark létrehozásának lehetősége, amely a román-magyar egyetértést és megbékélést szimbolizálná.
Július 16.
·       A Felsőoktatási Tanács kolozsvári ülésén napirenden szerepel a magyar tannyelvű felsőoktatás fejlesztésének kérdése a Tanügyi törvény alapján. A Felsőoktatási Tanács a romániai felsőoktatási intézmények magyarnyelven oktató tanárai által választott testület. Hatáskörébe tartozik javaslatok, ajánlások, döntések kidolgozása a romániai magyarság oktatási kérdéseit illetően.
·       Kolozsváron tartja alakuló ülését a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság.
Július 19–23.
·       Varga Gábor, az Állami Szabadalmi és Védjegyhivatal vezérigazgatójának meghívására hivatalos látogatást tesz Romániában dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. A román és magyar iparjogvédelmi szakemberek áttekintik a két kormányhivatal stratégiáját.
Július 20. Az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítéli a Parlament által a tavaszi ülésszak végén elfogadott módosított Tanügyi törvényt.
Július 22.
·       A Szövetségi Etikai Bizottság elnökévé Ungvári-Zrínyi Imrét választják.
Július 29–augusztus 1.
·       A román–magyar kormányközi vegyes bizottság ülésére érkező Martonyi János Markó Béla RMDSZ-elnök meghívására erdélyi körútra indul.
Július 29–augusztus 1.
·       Marosvásárhelyen, Fehéregyházán és Segesváron kerül sor a Petőfi Napok ünnepi megemlékezés-sorozatra. Főszervezők:RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület.
Augusztus 2. A tanügyminiszter rendeletben hagyja jóvá az Erdélyi Református Egyházkerület kérését, hogy Marosvásárhelyen önálló jogi személyiséggel rendelkező, magyar oktatási nyelvű Református Középiskola jöjjön létre.
Augusztus 3. Emil Constantinescu elnök aláírja a Tanügyi törvényt módosító Sürgősségi kormányrendelet elfogadására vonatkozó törvényt.
Augusztus 4. A Felsőoktatási Tanács július 16-án hozott határozatának megfelelően Kolozsváron találkozóra kerül sor a szövetség vezetősége és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanárainak részvételével. Napirenden a Tanügyi törvény alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati kérdések megvitatása szerepel.
Augusztus 5.
·       Markó Béla a kormány- és az államfőhöz intézett nyílt levelében az államosított ingatlanok visszajuttatásának fontosságára emlékeztet. Ezt az igényt az Európa Tanács Romániára vonatkozó felvételi határozatában megfogalmazzák a nyugati kormányok, köztük az Egyesült Államok képviselői is.
Augusztus 10.
·       A szövetség bukaresti székházában a személyi jövedelemadóra vonatkozó törvénytervezettel kapcsolatos tanácskozásra kerül sor. A résztvevők megállapítják, hogy a készülő Adózási törvény több olyan előírást is tartalmaz, amely ellentétes az RMDSZ programjával.
Augusztus 11–15.
·       Az OMDSZ műhelytáborán az RMDSZ politikusai és a diákok megvitatják a közös feladatokat az új Tanügyi törvény alkalmazását illetően.
Augusztus 12.
·       Az Operatív Tanács közleményben jelenti ki, hogy szükségesnek tartja a koalíciós egyeztetést a közös törvényhozási prioritások megállapítása végett.
·       Az OT a Tanügyi törvény alkalmazásával kapcsolatban fogalmaz meg közleményt, melyben a törvény által biztosított új lehetőségek kihasználására figyelmeztet.
Augusztus 13.
·       A Szovátán ülésező OÖT elnöksége véglegesíti a szeptemberben sorra kerülő SZKT-ülésen előterjesztendő két határozattervezetet az RMDSZ Országos kampánystábjának a létrehozásáról, illetve a helyhatósági választások előkészítéséről és lebonyolításáról.
Augusztus 21.
·       Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége szervezésében tanácskozásra kerül sor Marosvásárhelyen az Országos Egészségügyi Pénztár jövőjéről, az egészségügyben történő privatizációról és az ezekkel kapcsolatos RMDSZ-álláspont kialakításáról.
Augusztus 23. A Kárpát-medencében működő hungarológiai tanszékek tanárai, diákjai és más, tanüggyel foglalkozó értelmiségiek részvételével, a Nemzetközi Hungarológiai Központ szervezésében Budapesten került sor a Magyar egyetem kisebbségi körülmények között című kerekasztal beszélgetésre.
Szeptember 2. A román kormány megtárgyalja és elfogadja a külügy-, a hadügy és a művelődési miniszter által beterjesztett határozattervezetet az aradi vértanúk emlékművének visszaadását az Assisi Szent Ferenc Rendnek.
·       Az ÜE ülésén Nagy Zsolt belső választási biztos beszámol a választások előkészületeinek jelenlegi állásáról. Az testület elfogadja az OÖT elnökségével közösen kidolgozott határozattervezeteket a 2000-ben esedékes helyhatósági választások előkésztésére és lebonyolítására.
·       Markó Béla a bukaresti Szövetségi Elnöki Hivatalban fogadja dr. Törzsök Erikát. A találkozón áttekintik az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Intézete és az RMDSZ közötti együttműködés lehetőségeit.
Szeptember 3.
·       A TEKT kolozsvári ülésén beszámoló hangzik el a belső választásokat előkészítő bizottság munkájáról. A bizottság egyhangúlag javasolja a belső választások elhalasztását 2000-re, a helyhatósági választások előtti időszakra.
Szeptember 4.
·       Az ÜE Oktatási Főosztálya és a Közoktatási Minisztérium kisebbségi államtitkársága Kolozsváron tanácskozást szervez az erdélyi magyar szakoktatás helyzetéről. Megállapítják: jelentős előrelépés tapasztalható a szakközépiskolai, szakmunkásképző és inasiskolai osztályok indítása tekintetében. Elemzik a magyar tannyelvű szakképzés továbbfejlesztésének lehetőségeit.
Szeptember 7.
·       Mivel dr. Csapó József szenátor az RMDSZ közös álláspontjának képviseletét nem vállalja, a frakció visszahívja a Szenátus mezőgazdasági szakbizottságából.
Szeptember 9.
Szabó Tibor
Szeptember 15. Bukarestben tartja ülését a romániai magyar történelmi egyházak egyeztető tanácsa. A testület az önálló magyar nyelvű magánegyetemmel kapcsolatos szándéknyilatkozatban egy alapítvány létesítésének a szükségességét fogalmazza meg.
Szeptember 17.
·       A SZET kolozsvári ülésén az Ügyvezető Elnökség által kezdeményezett állásfoglalást fogad el. Ebben a SZET „üdvözli történelmi egyházaink azon szándéknyilatkozatát, amelynek értelmében felvállalják a magyar nyelvű felsőoktatás érdekében egy alapítványi, magyar magánegyetem létrehozását Kolozsvár székhellyel”.
Szeptember 18.
·       A Marosvásárhelyen ülésező SZKT fontosabb napirendi pontjai között szerepel a Szabályzat-Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság Működési Szabályzatainak, valamint az ÜE Szervezési és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása. Az SZKT is elfogadja a SZET szeptember 17-én közzétett állásfoglalását.
Szeptember 20.
·       Markó Béla Bukarestben fogadja Alföldi László kolozsvári magyar főkonzult, aki ezen a napon foglalja el hivatalosan a főkonzuli tisztséget.
Szeptember 26. Választmányi ülést tart a Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége. Kiemelt célként jelölik meg a csángó értelmiség képzését.
Szeptember 30. A Hivatalos Közlönyben megjelenik az a kormányhatározat, amely a román-magyar megbékélési parkra vonatkozik. E szerint a megjelenéstől számított hét napon belül az Aradi Városi Tanács köteles a Művelődési Minisztérium rendelkezésére bocsátani egy földterületet.
Október 1. Az Európai Néppárt Politikai Bizottsága brüsszeli ülésén megvitatja és egyhangúlag elfogadja az RMDSZ felvételi kérelmét. Az ülésen résztvesz Markó Béla szövetségi elnök, Kelemen Kálmán, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke és Szatmári Tibor elnöki tanácsos. Az Európai Parlamentben legnagyobb frakcióval rendelkező keresztény-konzervatív pártszövetség alelnöke, Wim van Velzen által előterjesztett jelentés nagyra értékeli az RMDSZ elkötelezettségét az európai integráció, illetve a romániai jogállam és piacgazdaság fejlesztése iránt.
Október 2–3.
·          Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Gazdasági, valamint Kormányzati Főosztálya gazdasági tanácskozást szervez Csíksomlyón. A tanácskozás célja gazdasági helyzetelemzés és az RMDSZ prioritásainak megállapítása a gazdaság területén. Nyilatkozatot fogadnak el.
Október 7.
·          Az RMDSZ közleményben tiltakozik az aradi magyarellenes hangulatszítás ellen. Úgy ítéli meg, a román–magyar barátság emlékparkjának létrehozása, a román és a magyar kormány megállapodása alapján, fontos állomása lehet a két nemzet történelmi megbékélésének.
Október 15.
·          Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Önkormányzati Főosztálya és az OÖT szervezésében Aradon kerül sor a Romániai Magyar Polgármesterek 3. Találkozójára. Célja a 2000-es helyhatósági választások előkészítése, aktuális jogszabályok, illetve ezek gyakorlati alkalmazásának, valamint pályázati lehetőségek ismertetése.
Október 18. Radu Vasile miniszterelnök fogadja az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljáróit, akik felvetik az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú menetét, az egyházi oktatás aktuális kérdéseit.
Október 20.
·          Budapesten Takács Csaba ügyvezető elnök Pokorni Zoltán magyar oktatási miniszterrel folytat tanácskozást. Áttekintik a romániai magyar oktatás állapotát, valamint az RMDSZ és az Oktatási Minisztérium közötti együttműködés jelenlegi helyzetét azon szempontok alapján, melyek egyrészt a romániai tanügyi törvény elfogadása, másrészt a minisztérium határon túli fejlesztési támogatásából adódnak.
Október 29.
·          Az Ügyvezető Elnökség soros ülésén elfogadja a belső választásokra vonatkozó szabályzatot.
Október 30.
·          Az RMDSZ liberális platformja, a Szabadelvű Kör A romániai magyar politikai elit és a hatalom (1989–1999) címmel vitafórumot szervez Kolozsváron.
November 3.
·          Az Operatív Tanács bukaresti ülésének célja a Magyar Állandó Értekezlet november 11–12-i tanácskozásán képviselendő RMDSZ-álláspont kialakítása.
November 11–12. A Magyar Állandó Értekezlet Budapesten tanácskozik. Az RMDSZ küldöttsége szorgalmazza a határon túli magyar közösségeket támogató alapítványok stratégiájának kidolgozását, a schengeni egyezményből fakadó vízum- és munkavállalási kérdések mielőbbi megoldását, a regionális együttműködést, a magyar tőke fokozott részvételét a romániai privatizációban. Zárónyilatkozatot fogadnak el.
November 13–14.
Székelyudvarhelyen kerül sor a MISZSZ VII. Kongresszusára.
November 19. Az RMDSZ Ráduly Róbert képviselőházi frakcióvezető-helyettessel képviselteti magát abban az EDU tényfeltáró bizottságban, mely azt hivatott elemezni, hogy teljesíti-e a tagsággal járó feltételeket a Magyar Koalíció Pártja (MKP).
November 26–27. A magyarországi Ifjúsági és Sportminisztérium kezdeményezésére Budapesten sor kerül a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) alakuló ülésére. Az alapítók szándéka, hogy a MIK közvetítő intézményként működjön a magyar kormány hivatalai és a határokon túli fiatalok valamint ez utóbbiak szervezetei között.
November 27.
·          Közgyűlésén az EMKE Kötő Józsefet választja elnökévé.
December 1.
·          Markó Béla szövetségi elnök és Eckstein-Kovács Péter kisebbségvédelmi miniszter fogadja Max van der Stoelt, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosát. Kijelenti, javasolni fogja az Európai Bizottságnak, hogy jelentős anyagi támogatást biztosítson a Babes-Bolyai Tudományegyetem számára multikulturális jellege fejlesztése céljából. Markó Béla emlékeztet, hogy az RMDSZ kitart az önálló állami magyar egyetem gondolata mellett, viszont addig is, amíg ez létrejöhet, fontosnak tartja a meglévő állami egyetemek multikulturális fejlesztését. A megbeszélés résztvevői egyetértenek abban, hogy a jelenlegi törvényes kereteken belül minél hamarabb olyan struktúrát kell létrehozni, amely biztosítja a folyamat visszafordíthatatlanságát is.
December 3–4.
·          SZET- és SZKT-ülés Marosvásárhelyen. A résztvevők kegyelettel emlékeznek meg az 1989-es mártírokról, akik a diktatúraellenes tüntetések során nemzetiségi különbség nélkül életükkel fizettek bátor kiállásukért Ceaușescu kommunista rendszerének megbuktatásáért. A SZET véglegesíti az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma szaktestületeinek összetételét. Az SZKT elfogadja a helyhatósági választásokat szabályozó határozatot, egy következő, külön ezzel a témával foglalkozó ülésre halasztja a belső választások leszabályozását.
December 6. Emil Constantinescu államelnök ellátja kézjegyével az átvilágítási törvényt, amely lehetőséget biztosít minden állampolgárnak, hogy betekinthessen egykori saját szekusdossziéjába.
December 10. Az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői úgy döntenek, hogy 2000-ben megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Romániával is.
December 15. A Képviselőház Munkaügyi és Társadalomvédelmi Bizottsága elfogadta az RMDSZ-nek a 105/1999-es Kormányrendelet módosítására vonatkozó javaslatát, miszerint részesüljenek kárpótlásban mindazok a személyek, akiket etnikai okokból üldöztek az 1940. szeptember 14 – 1945. március 6. közötti időszakban.
December 16.
·          Az Operatív Tanács áttekinti az új kabinetnek az RMDSZ megítélése szerint fontos programpontjait mind a törvényhozás, mind pedig a végrehajtás terén.
December 21. Románia Parlamentje megszavazza Mugur Isarescu kormányát és programját. Az RMDSZ-t képviselő Hajdú Gábor egészségügyi miniszter államminiszteri rangot kap, tagja a kormány Végrehajtó Bizottságának.