Népszámlálás 2011

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten


Kogălniceanu Program
 

ez a mi munkánk
Európai parlamenti jelenlét
hírlevél
aktuális pályázatok
kiadványok
kulturális naptár
archív honlapunk
oktatási adatbázis
választási honlapunk

Kronológia

1992

Január 2.
·          A romániai magyar történelmi egyházak vezetői is figyelmeztetnek a nemzetiségre, anyanyelvre és vallásra vonatkozó adatok helyes felvételének fontosságára.
Január 7–14. Népszámlálás.
·          Az adatfelvétel és feldolgozás hitelességét az RMDSZ január 11–12-i marosvásárhelyi tanácskozásáról kiadott közleményében kétségbe vonja. Külön népszámlálást szorgalmaz az egyházakkal együttműködve, a romániai magyarok összeírására.
·          Emlékeztet, hogy az új közigazgatási hatóságok jelentősen befolyásolják a helyi közösségek életét és kéri szavazóit, hiánytalanul vegyenek részt a szavazáson.
Január 16.
·          Az RMDSZ Elnöksége nyilatkozatban síkraszáll Horvátország és Szlovénia önrendelkezési jogának és függetlenségének tiszteletben tartásáért.
Január 17.
·          A Romániai Magyar Egyházak Elöljáróinak Állandó Értekezlete az RMDSZ részvételével Kolozsváron a vallás- és tanügyi törvénytervezetet vitatja meg. Az egyházak körlevélben kérik fel a magyar közösséget: önazonosságuk megőrzése érdekében tegyenek eleget állampolgári kötelezettségeiknek az elkövetkező választásokon.
Január 23. A marosvásárhelyi bíróság törli Káli Király Istvánt a polgármester-jelöltek listájáról. Két évvel korábban Kincses Előd és Smaranda Enache jelölését hiúsították meg.
Január 27. Budapesten megkezdődik a magyar-román alapszerződés szerkesztésével kapcsolatos szakértői megbeszélés.
Február 1.
·          Az RMDSZ nyilatkozik a demokratikus intézményrendszer működését tudatosan megakadályozó eljárásokról.
Február 9. A helyhatósági választások első fordulója.
Február 12. A parlament tudomásul veszi a Har-Kov bizottság által készített jelentést.
·          Az RMDSZ parlamenti csoportja tiltakozik a kollektív vádemelés, valamint a diszkrimináció ellen, hogy a forradalmi események vizsgálatát ezúttal a többségében magyarlakta megyékre korlátozzák és többségi határozattal megakadályozzák az RMDSZ ellenvéleményének a Parlament elé terjesztését.
Február 20. Marosvásárhelyen folytatódik Cseresznyés Pál pere.
Február 21. A helyhatósági választások második fordulójának kampánycsendjében a Külügyminisztérium illetékese a közszolgálati tévében magyarellenes nyilatkozatokat tesz. A választás kimenetelének durva befolyásolását nem követi törvényes intézkedés.
Február 23. A helyhatósági választások második fordulója. Kolozsváron a Román Nemzeti Egységpárt polgármester-jelöltje, Gheorghe Funar kapja a legtöbb szavazatot.
Február 24. Romulus Vulpescu szenátor a parlamentben internáló táborok létrehozását sürgeti magyarok számára.
Február 28. Marosvásárhelyen a városi tanács alakuló ülésén nem jelennek meg az RNEP-tanácsosok, és ezzel egy hosszas huzavona kezdődik el, amely a megyei tanács esetében megismétlődik.
Február 28.
·          Az RMDSZ Elnöksége soros üléséről kiadott nyilatkozatban figyelmeztet, hogy a választások formális szabályossága ellenére a demokratikus ellenzék esélyeit romboló választási propaganda kapott hangot.
Február 28–29.
·          Az RMDSZ Küldöttei Országos Tanácsának nagyváradi ülése. Többek között elhatározzák a rendkívüli kongresszus megtartását májusban, Brassóban.
Március 10.
·          Csíkszeredában az RMDSZ szervezésében közel 20.000 személy tüntet az anyanyelvi oktatásért.
·          Az RMDSZ egységének megőrzése mellett emel szót a parlamenti csoport 25 tagjának felhívása.
Március 11.
·          A Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete (RMDE) Kolozsváron elfogadja alapszabályzatát.
Március 14.
·          Megalakul az Erdélyi Magyar Kezdeményezés (EMK), az RMDSZ kereszténydemokrata platformja. 15-én közzéteszi szándéknyilatkozatát. Székhelye: Székelyudvarhely.
Március 15. Incidensek nélkül, de jobbára “házon belül”, templomaiban emlékezik a romániai magyarság az 1848–1849-es forradalomra és szabadságharcra.
Március 18.
·          Soros ülésén az RMDSZ Elnöksége elemzi a 25 képviselő és szenátor által aláírt felhívást. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kezdeményezők figyelmen kívül hagyják a Küldöttek Országos Tanácsának Nagyváradon hozott döntését, amely keretet teremt a platformosodáshoz.
Március 19.
·          Névtelen feljelentés alapján a rendőrség házkutatást tart több Kolozs megyei helységben a helyi RMDSZ-elnök, valamint a református lelkészek lakásán és a templomokban. Az RMDSZ Elnöksége valamint az Erdélyi Református Püspökség írásban tiltakozik a rendőrakciók ellen.
Március 20.
·          Az RMDSZ liberális platformjaként Kolozsváron megalakul a Szabadelvű Kör. Szándéknyilatkozatuk hitet tesz a modern liberális eszmék mellett.
Március 25. A kormány a sajtóban nyilatkozik a sovén és antiszemita megnyilvánulásokról.
Március 26. A polgármester felszólítja a kolozsvári magyar líceumokat és a református lelkészi hivatalt, 48 órán belül távolítsák el a magyar névtáblákat.
Március 30. Kettészakad a kormánypárt. NMF December 22, Demokratikus NMF, majd Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja (RTDP) néven lesz ismeretes.
Április 10.
·          Az RMDSZ Elnöksége meghallgatja a KOT nagyváradi ülésén megbízott platformbizottság jelentését. A kiadott nyilatkozat szerint a bejelentett platformok megegyeznek az RMDSZ céljaival, az általuk képviselt sokszínűség erősítheti és nem gyengíti a szövetséget.
Április 11. A Nemzeti Liberális Párt kilép a Demokratikus Konvencióból, mert elfogadhatatlannak tartja az RMDSZ törekvéseit.
·          Az RMDSZ Kolozs megyei elnöksége tiltakozik az újabb polgármesteri határozat ellen, amely szerint bármilyen közlemény, hirdetmény, beleértve a színház és opera plakátokat is, kizárólag román nyelvű lehet.
Április 12.
·          Megalakul az Ifjúsági Platform.
Április 13.
·          Szőcs Géza szenátor a magyar kisebbség jogainak kérdésében levélben fordul a Külügyminisztériumhoz.
Április 16. Ion Iliescu államelnök látogatása Kovászna megyében. A Vatra Româneascã és az RNEP képviselői a kétnyelvű feliratok eltávolítását, az RMDSZ betiltását követelik.
Április 24. A kolozsvári polgármester betiltja azt a tanácskozást, amelyet a helységek önkormányzatáról tartana többek között a magyarországi FIDESZ, a kolozsvári MADISZ, a holland Dettmeijerstichting Alapítvány és az RMDSZ Szabadelvű Köre.
Április 25.
·          Az RMDSZ Országos Elnöksége Marosvásárhelyen ülésezik. A Demokratikus Konvencióval való további együttműködésről döntenek. Az Elnökség felhívással fordul Marosvásárhely polgáraihoz: a kialakult feszültséget csökkentené, ha végre sikerülne létrehozni a demokratikus közigazgatást.
Április 30.
·          Domokos Géza levelet intéz a Küldöttek Országos Tanácsához. Ebben kifejti, hogy amennyiben a KOT úgy dönt, hogy él az Alapszabályzat biztosította jogával, egyetértésével kéri, mentsék fel tisztségéből.
Május 1.
·          A KOT ülése Székelyudvarhelyen. Többek között elhatározza, hogy a rendkívüli kongresszust csak a parlamenti választások után tartja meg. Tiltakozik az ellen, hogy Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben a szélsőséges erők megakadályozzák a városi, ill. megyei tanács megalakulását.
Május 6. Strasbourgban úgy döntenek, hogy bizonytalan belpolitikai helyzete miatt Románia nem válhat az Európa Tanács teljes jogú tagjává.
Május 8. Csíkszereda főterén nagyszabású ökumenikus istentiszteleten síkraszállnak a magyar-román megbékélésért.
Május 8–10.
·          A MISZSZ III. Kongresszusa Marosfőn. A MISZSZ úgy dönt, hogy az RMDSZ-kongresszuson megválasztandó vezetőségtől teszi függővé bennmaradását az RMDSZ-ben.
Május 10.
·          Adrian Nãstase külügyminiszter elutasítja Szőcs Géza április 13-án keltezett levelében tett javaslatát, kijelentve, hogy a romániai magyarság problémái nem képezhetik román-magyar megbeszélések tárgyát, a magyar kisebbség jogai körét kizárólag Románia szabályozhatja.
Május 10–17. Varadinum-napok Nagyváradon. A város fennállásának 900., a török hódoltság alóli felszabadulás 300., Szent László szentté avatásának 800. évfordulója.
Május 11. A legfelsőbb bíróság érvényteleníti a marosvásárhelyi bíróság április 6-i és 22-i magyarellenes döntését, így új polgármester-választást írnak ki, amelyen az RMDSZ is indíthat jelöltet.
Május 14. Mircea Ionescu Quintus igazságügy-miniszter Eckstein-Kovács Péter kolozsvári városi tanácsosnak küldött válaszában leszögezi: a cégtáblák elsősorban román, de más nyelvűek is lehetnek.
Május 14–15.
·          A Romániai Magyar Kisgazdapárt II. kongresszusa.
Május 21.
·          A Magyar Országgyűlés meghívására az RMDSZ parlamenti frakciójának négytagú küldöttsége Budapestre utazik, ahol a hosszútávú együttműködés feltételeiről tárgyal.
Május 23. Nagybánya RNEP-es polgármestere ugyancsak a rendezvények bejelentésének kötelezettségére és csak román nyelvű plakátok engedélyezésére vonatkozó rendeletet hoz.
Május 24.
·          Polgármester-választás Marosvásárhelyen. Nagy Győző, a tulipán jelével induló jelölt, a szavazatok 56,89 százalékát kapja meg.
Május 26.
·          Az újjászületett EMKE első ízben díjazza a romániai magyarság kulturális életének kiemelkedő személyiségeit.
Május 30.
·          A MISZSZ Országos Választmánya felkéri mindazokat, akiknek szívügye a román demokrácia kiteljesedése, vegyenek részt a június 11-i országos tömegmegmozduláson, így tiltakozva a kisebbségi oktatás elsorvasztását célzó törvénytervezet ellen.
Június 4. A Kolozsvárra látogató Iliescu elnököt füttykoncerttel és királypárti jelszavakkal fogadják.
·          Az RMDSZ Országos Elnöksége felszólítja a tagságot, hogy június 11-én szervezzenek tüntetéseket vagy nagygyűléseket a tanügyi törvénytervezet ellen.
Június 5. A România Mare xenofób lap 100. számának megjelenése alkalmából rendezett ünnepségen megjelenik a szenátus elnöke, Oliviu Gherman.
Június 8. A parlament két házának együttes ülésén, heves vita után, elhalasztják a július 26-ára kitűzott választásokat.
·          Az RMDSZ merevnek, korszerűtlennek, nemzetközi szerződésekkel ellentétesnek tartja a tanügyi törvénytervezetet, amely semmibe veszi a nemzeti kisebbségek oktatásának évszázados hagyományait.
Június 10. Minden magyar eredetű emlékművet meg kell semmisíteni – jelenti ki Gheorghe Funar kolozsvári polgármester.
Június 11. Nagyváradon ülésezik a Romániai Magyar Egyházak Elöljáróinak Állandó Értekezlete. Románia vezetőihez, az ENSZ-hez, az Európa Tanácshoz, az EBEÉ-hez intézett felhívásukban megállapítják, hogy a tanügyi törvénytervezet kisebbség- és egyházellenes.
·          Az RMDSZ országos megmozdulása az anyanyelvi oktatáshoz való jog biztosításáért.
Június 13.
·          Az RMDSZ Elnökség nyilatkozatot ad ki a 11-i tiltakozási akcióról. Megelégedéssel nyugtázza a román demokratikus erők szolidaritását.
Június 22.
·          Ion Iliescu elnök fogadja az RMDSZ kolozsvári küldöttségét. Tagjai közlik: Kolozsváron a polgármester sorozatos magyarellenes intézkedései miatt pattanásig feszült a helyzet. Az elnök kifejti, hogy nincs hatalma a helyhatóság fölött, veszélyesnek tartja a szélsőségességek eluralkodását. Ide sorolja Szőcs Géza és Tőkés László bizonyos nyilatkozatait.
Június 26.
·          Miután hazai és legmagasabb országos fórumokon nem orvosolják a kolozsvári feszültségeket, az RMDSZ Országos Elnöksége és helyi szervezete felhívással fordul az Európa Tanács Parlamenti Közgyűléséhez.
Június 27–28. A Demokratikus Konvenció (DK) Emil Constantinescut választja meg elnökjelöltnek. Az NMF-ből kivált párt felveszi a Demokratikus Nemzeti Megmentési Front nevet és újrajelöli Iliescu elnököt.
Július 2. Az Európa Tanács háromtagú bizottságot nevez ki a romániai emberi jogi problémák tanulmányozására. Vezetője Friedrich König jogász, osztrák parlamenti képviselő.
Július 4–5.
·          Hargitafürdőn bővített elnökségi ülésen bizottságot hoznak létre az autonómiaelvek kidolgozására. Elhatározzák: az RMDSZ saját jelölteket állít a választáson, támogatja a DK elnökjelöltjét. Felkérik az EMKÉ-t, kérje felvételét a Magyarok Világszövetségébe.
·          Az RMDSZ Elnökség nyilatkozata szolidaritását fejezi ki a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségével (VMDK) és annak programjával.
Július 7. Marosvásárhelyen a megyei törvényszék 10 év börtönre és 1 millió lej kártérítésre ítéli Cseresznyés Pált.
Július 11.
·          Az RMDSZ a kisebbségiek parlamenti csoportjával közös nyilatkozatban tiltakozik amiatt, hogy nincs nemzetiségi tagja az Országos Audiovizuális Tanácsnak.
Július 20. Miniszterelnöki rendelettel leváltják Hargita és Kovászna megye prefektusait.
Július 23. Tiltakozó nagygyűlések Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában a magyar prefektusok indokolatlan leváltása miatt.
Július 25.
·          Az RMDSZ Elnökség Brassóban ülésezik a tagszervezetek elnökeivel a jelölések helyzetéről, a választási propagandaidő optimális kihasználásáról. Nyilatkozatában a prefektusok leváltását politikai provokációnak, diszkriminatív intézkedésnek tekinti, melynek egyetlen magyarázata nemzetiségük.
Július 28. Megérkezik az Európai Demokratikus Unió tényfeltáró bizottsága. Egyik észrevételük szerint a kormánypárt és szövetségesei korlátlan teret kapnak a rádióban, a tévében, és így nincs választási esélyegyenlőség.
Augusztus 3. Theodor Stolojan miniszterelnök Sepsiszentgyörgyön tárgyal a prefektusok leváltásáról.
·          A két érintett megyei RMDSZ-szervezet és DK-beli megbízottai közleményt adnak ki.
Augusztus 5. A kormány döntése értelmében a két, zömében magyarok lakta megyébe egy-egy román és magyar prefektust neveznek ki.
Augusztus 13. Az amerikai képviselőház 63 tagja írja alá az Iliescu elnöknek címzett levelet, amelyben felsorolják a magyar kisebbség jogsérelmeit. Egyben kérik a román kormányt, határolja el magát a szélsőséges szervezetektől és az antiszemita kiadványoktól.
Augusztus 18–20. Budapesten megtartják a Magyarok Világszövetségének III. kongresszusát.
Augusztus 21.
·          A Hargita megyei jelöltegyeztető elektorgyűlésen véglegesítik a megyei listát. Habár szabálysértés nem történik, az udvarhelyszéki és gyergyószéki választmány nem fogadja el a szenátor- és képviselőjelöltek sorrendjét.
Augusztus 24.
·          Széken az RMDSZ Jelölési Egyeztető Bizottsága többségi szavazattal eldönti, hogy a Hargita megyei három területi szervezet augusztus 26-a déli 12 óráig konszenzussal egyeztesse a megyei jelölőlistát.
Augusztus 26-27.
·          Az RMDSZ Országos Elnökségének rendkívüli, másnap reggelig tartó ülése Csíkszeredában a megyei képviselőjelöltek listájának megállapítása érdekében.
Szeptember 1. Magyarellenes tüntetés Marosvásárhelyen. A Vatra és az RNEP szónokai arra buzdítják a hallgatóságot, követelje az RMDSZ-vezetők felelősségre vonását és elítélését.
Szeptember 2.
·          Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke bejelenti éhségsztrájkját a hatalom által gerjesztett idegengyűlölet, a magyarellenesség miatt.
Szeptember 9.
·          Az RMDSZ Elnökség felkéri Tőkés László tiszteletbeli elnököt, mondjon le az éhségsztrájkról, hogy ereje teljében küzdhessen a jogállam megteremtéséért.
Szeptember 12. A Demokratikus Konvenció választási kiáltványban ítéli el a túlhajtott román nacionalizmust.
Szeptember 27. Parlamenti és elnökválasztás. Az RMDSZ-nek 12 szenátort és 27 képviselőt sikerül bejuttatni a román Parlamentbe.
Szeptember 28.
·          Az RMDSZ Országos Elnökségének 12 tagjából nyolcan lemondásra szólítják fel Domokos Géza elnököt a Hargita megyei jelöltlista módosítása miatt.
Október 4. Közzéteszik az elnökválasztás első fordulójának eredményét: Ion Iliescu 47,34%, Emil Constantinescu 31,24%, Gheorghe Funar 10,88%.
Október 11. Az elnökválasztás második fordulójának végeredménye: Ion Iliescu 61,43%, Emil Constantinescu 38,57%.
Október 23–25.
·          A Küldöttek Országos Tanácsának összejövetele Kolozsváron. A Kolozsvári Nyilatkozat elfogadása. A román parlament magyar tagjainak fogadalma, amely tartalmazza az önrendelkezésért folytatott harcot.
·          Politikai Egyeztető Kerekasztal létrehozása egy politikai minimálkonszenzus kialakítására. Elhatározzák, hogy az RMDSZ III. Kongresszusát Brassóban tartják 1993. január 15–16-án.
November 4. Iliescu elnök bejelenti, hogy Nicolae Vãcãroiut nevezi ki miniszterelnöknek, aki az RMDSZ javaslatát a kisebbségügyi minisztérium létrehozásáról alkotmányellenesnek minősíti.
·          Az RMDSZ parlamenti csoportja tiltakozik az ellen, hogy Románia elnöke nem hívja meg a kormányalakítási tárgyalásokra.
November 9.
·          Az RMDSZ Elnöksége közleményben tiltakozik Iliescu elnöknek beiktatása alkalmából mondott beszédéért, ugyanis az elnök elferdíti az RMDSZ belső önrendelkezésre vonatkozó elképzeléseit, megbélyegző támadást intéz a szövetség ellen.
November 20.
·          Az RMDSZ Országos Elnöksége elhatározza, hogy az RMDSZ elnöki tisztségére való jelöléseket 1992. december 20-ig kell közölni az Országos Titkársággal.
November 21. Az Észak-atlanti Közgyűlésen Ion Ratiu parasztpárti politikus kijelenti, hogy Romániában rendezett a magyarság helyzete.
November 27.
·          Szőcs Géza politikai alelnök nyilatkozatot ad ki a szélsőséges nacionalista megnyilvánulások kapcsán.
November 30.
·          Domokos Géza az RMDSZ Elnöksége nevében levélben fordul az ország elnökéhez, kéri, állítsa le Kolozsváron a Mátyás-szobor körül történő törvénytelenségeket.
December 1. Leleplezik a Mátyás-szoborra helyezett feliratot. Román értelmiségiek is magyarellenes provokációnak tartják, hogy hozzányúltak Fadrusz János művéhez.
December 5.
·          Kolozsváron ülésezik a Politikai Egyeztető Kerekasztal.
December 6. Kolozsváron az ökumenikus istentiszteletet tiltakozó körmenet követi a szoborgyalázás miatt.
·          Összeül a KOT a III. RMDSZ-kongresszus feltételeinek véglegesítésére.
December 22. Az Országos Műemlékvédő Bizottság határozatban tiltja meg a Kolozsvár főterén található emlékművek és azok környezetének módosítását, elrendeli a Mátyás-szobor eredeti állapotának visszaállítását. Mivel az intézkedést nem támasztja alá politikai akarat, hatástalan marad.